Salassapitolupaus ei vaikuttanut lain mukaan julkisten asiakirjojen julkisuuteen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO:2015:133 Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kunnan työntekijän valinta – Tieto suostumuksesta työsuhteeseen – Headhunting – Salassapitolupauksen merkitys

Kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen rahoitusjohtaja oli hylännyt toimittajan pyynnön saada tieto asiakirjoista, joista ilmenivät pääkaupunkiseudun eräiden kuntien ja HUS-kuntayhtymän yhteisen potilas- ja asiakastietojärjestelmähankkeen (Apotti-hanke) hankejohtajan määräaikaiseen työsuhteeseen hakeneen henkilön nimi sekä tiedot tämän koulutuksesta ja viimeisimmästä työpaikasta. Hallinto-oikeus oli kumonnut kaupunginhallituksen päätöksen.

Henkilö oli tullut harkittavaksi hankejohtajan tehtävään kaupungin käyttämän henkilöstökonsultin toteuttaman niin sanotun headhunting-menettelyn kautta. Henkilö oli antanut suostumuksensa siihen, että häntä voidaan harkita kyseiseen tehtävään. Henkilöstökonsultti oli ilmoittanut henkilölle, että tämän tiedot eivät tule julkisiksi, mikäli tämä ei tule valituksi tehtävään. Henkilö ei tullut valituksi hankejohtajan määräaikaiseen työsuhteeseen.

Asiakirjat, jotka oli toimitettu kaupungille työntekijän valintaprosessiin liittyen, olivat julkisuuslain 5 §:ssä tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Niihin sisältyvien tietojen julkisuudesta säädettiin julkisuuslaissa. Asiakirjojen ja tietojen julkisuuden kannalta ei ollut merkitystä sillä seikalla, oliko kaupunki käyttänyt asiaan liittyvissä toimissaan julkista valtaa. Viranomaisen asiakirjat olivat julkisia, jollei laissa toisin säädetty. Tietopyyntö voitiin siten hylätä vain, jos pyydetty tieto oli laissa säädetty salassa pidettäväksi. Se seikka, että henkilölle oli menettelyn aikana annettu virheellistä tietoa asiakirjojen ja tietojen salassapidosta, ei vaikuttanut lain soveltamiseen tai tulkintaan.

Tiedot hakijan nimestä, koulutuksesta ja viimeisimmästä työpaikasta eivät olleet salassa pidettäviä.