Ruotsissa esteellisyystilanne, kun mielentilatutkimuksessa saatujen uusien tietojen valossa pääkäsittelyä jouduttiin jatkamaan

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Ruotsissa on ilmennyt mielenkiintoinen esteellisyystilanne, kun käräjäoikeus oli katsonut välituomiossaan, että vastaaja oli syyllistynyt rikokseen ja lähettänyt tämän mielentilatutkimukseen. Mielentilatutkimuksen yhteydessä vastaaja antoi uusia tietoja tapahtuneesta, minkä jälkeen puolustaja pyysi hänen kuulemistaan uudelleen pääkäsittelyssä ja esitti samalla esteellisyysväitteen katsoen, että asiaa aikaisemmin käsitelleet tuomarit olivat esteellisiä jatkamaan asian käsittelyä koska he jo olivat katsoneet vastaajan syyllistyneen asiassa rikokseen.

Syyttäjä vaati, että uudet tiedot jätetään tutkimatta, mutta käräjäoikeus päätti, että vastaajaa voidaan kuulla uudelleen. Tämä johti siihen, että asiaa aiemmin käsitelleet jäsenet tulivat esteellisiksi, koska olivat jo ottaneet kantaa syyllisyyskysymykseen.
Käräjäoikeuden lehdistötiedotteesta:Huvudförhandling i målet har hållits i fyra dagar under november 2016. Efter det att all utredning i målet hade gåtts igenom fann rätten den 23 november 2016 att övertygande bevisning hade presenterats om att den tilltalade i målet har begått den åtalade gärningen. Samtidigt beslutade rätten att den tilltalade skulle gå igenom en rättspsykiatrisk undersökning eftersom en sådan undersökning ansågs kunna ha betydelse för bestämmande av påföljden.

Under den rättspsykiatriska undersökningen har den tilltalade lämnat nya uppgifter om vad som har hänt. Därför har den tilltalades försvarare begärt att ett kompletterande förhör ska hållas med den tilltalade och då även gjort gällande att domarna i målet är jäviga eftersom de redan tagit ställning i skuldfrågan. Åklagaren har i sin tur begärt att de nya uppgifterna från den tilltalade inte ska tillåtas, dvs. avvisas.

Med anledning av detta har nya domare idag tagit ställning till dels åklagarens begäran om avvisning av bevisning, dels till försvarets invändning om jäv. Tingsrätten har då kommit fram till att de nya uppgifter som den tilltalade lämnat kan ha betydelse för bedömningen av skuldfrågan i målet. Därför har tingsrätten valt att inte avvisa de nya uppgifterna. Detta innebär att den tilltalade kommer att höras om i ett kompletterande förhör. Eftersom domarna i målet redan funnit att den tilltalade gjort sig skyldig till gärningen kommer dessa inte kunna fortsätta döma i målet på grund av jäv. Detta får till konsekvens att huvudförhandlingen i målet måste tas om med nya domare. Målet kommer under dagen att lottas om på en ny avdelning. Därefter påbörjas arbetet med att sätta ut målet till en ny huvudförhandling. Den tilltalade är fortsatt häktad i målet.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies