Puolison kuolema ennen avioerotuomiosta tehdyn valituksen ratkaisemista ei johtanut asian jäämiseen sillensä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Hel­HO:2016:8 Avio­liit­to Avioe­ro

Kä­rä­jäoi­keus oli tuo­min­nut puo­li­sot avioe­roon har­kin­ta-ajan jäl­keen. Avioe­roa ha­ke­nut puo­li­so kuo­li, kun asia oli toi­sen puo­li­son va­li­tuk­sen joh­dos­ta ho­vioi­keu­den kä­si­tel­tä­vä­nä. Ho­vioi­keus kat­soi, et­tä avioe­roa­sia ei ha­ki­jan kuo­le­man joh­dos­ta rauen­nut. Kä­rä­jäoi­keu­den pää­tös­tä ei muu­tet­tu.---

14. Täs­sä ta­pauk­ses­sa A on ha­lun­nut käyt­tää avio­liit­to­lain 25 §:n 1 mo­men­tin mu­kais­ta oi­keut­taan saa­da avioe­ro, ja kä­rä­jäoi­keus on hä­nen ha­ke­muk­ses­taan avioe­ron tuo­min­nut. Kun ote­taan huo­mioon, et­tä ho­vioi­keu­den tut­kit­ta­va­na on kä­rä­jäoi­keu­den rat­kai­sun oi­keel­li­suus, avioe­roa­sian ei ole pe­rus­tel­tua kat­soa rau­kea­van pel­käs­tään sen vuok­si, et­tä avioe­roa ha­ke­nut puo­li­so on kuol­lut en­nen kuin toi­sen puo­li­son va­li­tus avioe­ro­pää­tök­ses­tä on eh­dit­ty rat­kais­ta. Muun­lai­nen tul­kin­ta joh­tai­si sii­hen, et­tä avioe­roa ha­ke­neen puo­li­son oi­keus avioe­roon jäi­si to­teu­tu­mat­ta, vaik­ka edel­ly­tyk­set avioe­rol­le ovat ol­leet ole­mas­sa ja avioe­ro on kä­rä­jäoi­keu­des­sa lain­mu­kai­ses­ti tuo­mit­tu.

15. Edel­lä lau­su­tuin pe­rus­tein ho­vioi­keus pää­tyy sii­hen joh­to­pää­tök­seen, et­tä B:n ho­vioi­keu­den kä­si­tel­tä­väk­si saat­ta­ma avioe­roa­sia ei A:n kuo­le­man joh­dos­ta rau­kea ei­kä asiaa ole jä­tet­tä­vä sil­len­sä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto