Perintö- ja lahjaverotuksen seuraamusmaksut on uudistettu

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Seuraamusmaksuja ovat veronkorotus ja myöhästymismaksu. Veronkorotus määrätään edelleen seuraamuksena siitä, että verolainsäädännön mukainen ilmoittamisvelvollisuus on laiminlyöty. Uudet veronkorotussäännökset ovat aiempaa kaavamaisemmat. Veronkorotuksen määräämiseen ja suuruuteen liittyvää viranomaisen tapauskohtaista harkintavaltaa on supistettu. Tällä pyritään parantamaan seuraamuskäytännön yhtenäisyyttä, ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta. Uusi seuraamusmaksu, myöhästymismaksu, korvaa veronkorotuksen eräissä tilanteissa, joissa perukirja tai veroilmoitus on annettu myöhässä. Myöhästymismaksu on kiinteämääräinen. Perintöverotuksessa myöhästymismaksu ja veronkorotus voidaan jatkossa määrätä myös sellaiselle pesän ilmoittajalle, jolle itselleen ei määrätä perintöveroa.

Perintö- ja lahjaverotuksen seuraamusmaksuista säädetään perintö- ja lahjaverolaissa (PerVL). Uusia seuraamusmaksuja sovelletaan, jos verovelvollisuus perinnöstä tai lahjasta on alkanut 1.5.2018 tai sen jälkeen.
Jos verovelvollisuus on alkanut ennen 1.5.2018, perintö- ja lahjaverotuksessa ja muutosverotuksessa sovelletaan aikaisempia veronkorotussäännöksiä.
Perintöverotuksessa verovelvollisuus alkaa yleensä perinnönjättäjän kuollessa (PerVL 5 ja 7 §). Lahjaverotuksessa verovelvollisuus alkaa yleensä siitä, kun lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa (PerVL 20 §).
Uudet seuraamusmaksut perustuvat hallituksen esityksessä 97/2017 vp ehdotettuihin lakimuutoksiin, jotka on vahvistettu 12.1.2018 (laki 17/2018).
Verohallinto on julkaissut ohjeen "Seuraamusmaksut perintö- ja lahjaverotuksessa". Ohje on voimassa toistaiseksi.
Seuraamusmaksut perintö- ja lahjaverotuksessa
Antopäivä 5.11.2018
Diaarinumero A118/200/2018
Voimassaolo 5.11.2018 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti

asianajaja - asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus