Perheenyhdistämishakemuksen jättämisen määräaika ei ollut prosessuaalinen määräaika, joka olisi voitu palauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

KHO:2018:33 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Palauttamiskelpoinen määräaika – Aineellinen määräaika – Prosessuaalinen määräaika – Kansainvälinen suojelu – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys

Suomessa pakolaisaseman saanut A haki alaikäisten lastensa huoltajana menetetyn määräajan palauttamista perhesiteeseen perustuvaa oleskelulupaa koskevan hakemuksen tekemiseksi kolmen kuukauden määräajassa kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksiannosta. Tällöin oleskeluluvan myöntämiseen ei sovellettaisi toimeentuloedellytystä. Asiassa oli arvioitava, oliko kyseinen määräaika hallintolainkäyttölain 61 §:n nojalla palautettavissa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että hakemuksessa tarkoitettu määräaika sitoi Maahanmuuttoviraston harkintavaltaa sen ratkaistessa, millä edellytyksillä pakolaisaseman saaneen henkilön perheenjäsenille voidaan myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella. A:lle oli Maahanmuuttoviraston päätöksellä myönnetty turvapaikka ja hän voi edelleen hakea ja oli hakenutkin lastensa huoltajana näille oleskelulupaa perhesiteen perusteella, vaikka hakemuksen kohteena oleva kolmen kuukauden määräaika oli päättynyt. Määräajan luonnetta arvioitaessa oli kiinnitettävä huomiota siihen, että Maahanmuuttovirasto voi edelleen poiketa toimeentuloedellytyksestä oleskelulupahakemusta käsitellessään laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Kysymyksessä ei siten ollut hallintolainkäyttölain 61 §:n 1 kohdassa tarkoitettu määräaika eikä liioin muutoksenhakuaika tai sellainen prosessitoimeen tai vastaavaan liittyvä määräaika, jota tarkoitetaan mainitun pykälän 2 tai 3 kohdassa. Näin ollen määräaika ei ollut palauttamiskelpoinen.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies