Osituksen oikeusvoima ulottuu kommandiittiyhtiöön, jonka yhtiömiehiä puolisot olivat.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

VaaHO:2015:11 Perusteettoman edun palautus Ositus Oikeusvoima

Pesänjakaja on 30.6.2011 toimittanut osituksen A:n ja B:n välillä. Osituksessa on ratkaistu puolisoiden väliset taloudelliset suhteet myös Kiinteistö Oy D:n osakkeiden ja C Ky:n osalta.

Osituksessa pesänjakaja on katsonut puolisoiden omistavan yhdessä puoliksi (½) Kiinteistö Oy D:n osakkeet 11411 - 14130, jotka ovat oikeuttaneet liikehuoneiston hallintaan. A:n ja B:n omistaman huoneiston arvoksi on osituksessa vahvistettu 45.000 euroa. Pesänjakaja on tämän mukaisesti ratkaissut, että B saa A:n osuuden Kiinteistö Oy D:n osakkeista, josta osuudesta hänen tulee maksaa lunastusmaksuna A:lle 22.500 euroa. Tähän liittyen pesänjakaja on tehnyt myös ratkaisun siitä, että A:lla on oikeus saada toteutuneiden vuokratuottojen osalta 4.867,48 euroa. Lisäksi osituksessa on ratkaistu muun muassa kysymys siitä, mikä on ollut A:n äänettömän yhtiömiehen panoksen arvo C Ky:ssä. Pesänjakajan toimittamassa osituksessa on siten lopullisesti ratkaistu muun ohessa se, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia puolisoilla on toisiinsa nähden Kiinteistö Oy D:n osakkeiden yhteisomistajina ja toisaalta C Ky:n yhtiömiehinä.

Hovioikeus toteaa, että kommandiittiyhtiön yhtiömiesten välillä toimitettavan osituksen oikeusvoimavaikutus ulottuu myös yhtiöön siltä osin kuin osituksessa on lopullisesti ratkaistu yhtiömiesten keskinäiset yhtiön varallisuuteen ja velvoitteisiin liittyvät kysymykset (ks. Tirkkonen, Oikeusvoimasta (Helsinki 1933), s. 463 ja Lappalainen, Siviiliprosessioikeus II (Helsinki 2001), s. 479-480).

A on nyt esittänyt kanteessaan Kiinteistö Oy D:n osakkeiden omistuksen perusteella vaatimuksia B:tä ja C Ky:tä kohtaan sen vuokrasopimuksen perusteella, joka on tehty C Ky:n kanssa. Hovioikeus toteaa, että A:n osakeomistuksen arvo ja hänen oikeutensa liikehuoneiston vuokratuloihin on lopullisesti ratkaistu puolisoiden välillä toimitetussa osituksessa. Ositus on tältä osin tullut lainvoimaiseksi käräjäoikeuden toteamalla tavalla 20.9.2012. Tämän jälkeen A:lla ei ole voinut olla Kiinteistö Oy D:n osakkeiden omistuksen perusteella muita kuin osituksessa vahvistettuja edellä selostettuja osakkeiden lunastukseen perustuvia saatavia B:tä kohtaan. Pesänjakajan lainvoimaisen päätöksen myötä puolisoiden yhteisomistussuhde liikehuoneiston hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin on purettu osituksessa vahvistetuin ehdoin. Näin ollen A ei voi enää vaatia niitä osituksen toimittamisen jälkeisiä vuokrasaatavia, jotka perustuvat C Ky:n kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen. A:n olisi tullut esittää kaikki nämä vaatimukset puolisoiden välillä toimitettavassa osituksessa, jossa nämä olisi voitu huomioida arvioitaessa hänen omistamiensa Kiinteistö Oy D:n osakkeiden arvoa mukaan lukien huoneiston mahdolliset tulevat vuokratuotot. A ei ole moittinut ositusta siltä osin kuin pesänjakaja on katsonut, ettei hänellä ole oikeutta saada korvausta B:ltä vuokratulojen loppumisen johdosta.

Näillä perusteilla hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut tämän kannevaatimuksen tutkimatta jättämisen osalta.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto