OM: Turvapaikka-asioiden käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tehostetaan

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanoa turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevissa valituslupa-asioissa aiotaan supistaa

Eduskunnalle tänään 22.10. annetun lakiesityksen mukaan ylin tuomioistuin voisi päättää valitusluvan myöntämisestä kokoonpanossa, johon kuuluu nykyisen kolmen tuomarin sijasta kaksi tuomaria. Jos nämä eivät olisi ratkaisusta yksimielisiä, asia olisi siirrettävä kolmijäsenisen tai laajemman kokoonpanon ratkaistavaksi.Kaksijäseninen kokoonpano olisi mahdollinen myös turvapaikkaan ja kansainväliseen suojeluun liittyvässä oleskelulupaa tai maasta poistamista ja maahantulokieltoa koskevassa valituslupa-asiassa.

Lakiesityksen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden valtioneuvostolle tekemä esitys. Turvapaikka-asioiden määrä on kasvamassa ja myös niihin liittyvät aikataulupaineet tiukentuvat. Muutoksen avulla voidaan lisätä tuomioistuimen toiminnan tehokkuutta ja samalla minimoida valtiontaloudelle aiheutuvia kustannuksia ilman, että turvapaikkahakemusasioiden yksilöllinen käsittely ja muutoksenhakijoiden oikeusturva vaarantuu.

Tarkoitus on, että lainmuutos tulisi voimaan ensi vuoden alusta ja että sitä sovellettaisiin kaikissa niissä turvapaikka-asioissa, jotka ovat silloin vireillä ja jotka ratkaistaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa lain voimaantulon jälkeen.

Turvapaikkaa koskevasta Maahanmuuttoviraston päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja sen ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Jos valituslupaa ei myönnetä, asian käsittely päättyy ja muutoksenhaun kohteena oleva hallinto-oikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Jos valituslupa myönnetään, asia käsitellään normaaliin tapaan korkeimman hallinto-oikeuden istunnossa, johon kuuluu viisi tuomaria.

Oikeusministeriössä selvitetään parhaillaan myös laajemmin erilaisia lainsäädäntöön ja työmenetelmiin liittyviä toimia, joiden avulla turvapaikka-asioiden käsittelyä voitaisiin tehostaa. Näiltä osin linjauksia on tarkoitus tehdä piakkoin.

Valtion budjettiesityksessä vuodelle 2016 esitetään lisäresursseja korkeimmalle hallinto-oikeudelle 1,7 miljoonaa euroa ja Helsingin hallinto-oikeudelle 2,8 miljoonaa euroa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto