OM: Selvitys perus- ja ihmisoikeustoimijoista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Oikeusministeriö asetti 27.1.2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella selvitys, jossa tarkastellaan eri kansallisten perus- ja ihmisoikeustoimijoiden asemaa, työnjakoa ja resursointia

Työryhmä on tarkastellut selvityksessä ylimpiä laillisuusvalvojia, Ihmisoikeuskeskusta, erityisvaltuutettuja, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa, eräitä valtioneuvoston asettamia neuvottelukuntia sekä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkostoa. Tarkastelluista toimijoista esitetään niiden säädöspohja, keskeiset toimintamuodot ja organisointi sekä havaintoja mahdollisista kehittämiskohteista. Työryhmän kehittämisehdotukset on koottu temaattisesti selvityksen päätöslukuun.

Työryhmä kiinnittää huomiota siihen, että Suomen kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä saamat loppupäätelmät ja suositukset tulisi nähdä työvälineenä. Järjestöjen ja muun kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia ja kuulemista tulee vahvistaa. Eri toimijoiden tehtävien tulee olla selkeästi määriteltyjä ja vaikuttavuutta on syytä arvioida jatkuvasti. Myös toimintatapoja ja yhteistyömuotoja on syytä kehittää jatkuvasti tehokkaan toiminnan turvaamiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto