OM: Rikoksen uhrin oikeuksiin esitetään parannuksia

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua esitetään parannettavaksi. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lainsäädäntömuutoksista, joilla pannaan täytäntöön EU:n ns. uhridirektiivi

Suomen nykyinen lainsäädäntö täyttää jo pitkälti direktiivin vaatimukset. Täydennyksiä tarvitaan kuitenkin rikoksen uhrille tehtävien ilmoitusten, uhrin suojelutarpeen arvioinnin ja asiakirjojen kääntämisen osalta.

Poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä laajennettaisiin. Lakiin esitetään lisättäväksi myös velvollisuus ilmoittaa uhrille mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

Uhrille oikeus saada ilmoitus vangin vapautumisesta

Säännöksiä rikoksesta tuomitun tai epäillyn vapautumisesta ilmoittamisesta esitetään tarkistettavaksi. Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla olisi halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Uudet säännökset koskisivat laissa erikseen lueteltuja rikoksia, joissa ilmoittamista voidaan pitää perusteltuna rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen.

Edellytyksenä olisi, että ilmoittamisesta ei arvioida aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai terveydelle. Jos rikoksen uhri haluaisi saada tiedon vapautumisesta, hänen tulisi ilmoittaa siitä poliisille tai syyttäjälle. Nykyisinkin viranomaiset voivat ilmoittaa uhrille vapautumisesta tietyissä uhkatilanteissa, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

Uutta olisi, että poliisin tulisi tehdä uhrista yksilöllinen arviointi haavoittuvuuden tunnistamiseksi ja sen arvioimiseksi, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan hänen suojelemisekseen lisäkärsimykseltä, kun asiaa käsitellään esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä. Arvioinnissa olisi otettava huomioon etenkin rikoksen uhrin henkilökohtaiset olosuhteet ja rikoksen laatu. Uhria voidaan esimerkiksi kuulla oikeudenkäynnissä näkösuojan takaa tai videoneuvottelun avulla.

Lisäksi oikeutta asiakirjojen käännöksiin laajennettaisiin. Uhrilla olisi pyynnöstään oikeus saada käännös muun muassa esitutkinnan lopettamista tai syyttämättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Asiakirjat voitaisiin kääntää myös suullisesti, jollei uhrin oikeusturva edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti. Esityksellä ei muuteta niitä oikeuksia, joita henkilöllä on kielilain tai saamen kielilain mukaan.

Esityksen mukaan lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016 samanaikaisesti todistelulainsäädännön uudistusten kanssa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto