OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisumenettelyä aiotaan tehostaa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Hallitus on antanut tänään esityksen tuomioistuimen ulkopuoliseen kuluttajariitojen ratkaisemiseen sovellettavasta sääntelystä. Esityksellä pannaan täytäntöön kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskeva EU:n direktiivi sekä mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevan asetuksen soveltaminen

Lakimuutokset tehostaisivat kuluttajariitojen käsittelyä kuluttajariitalautakunnassa ja eräissä muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisuelimissä. Uutta muun muassa on, että näiden elinten pitäisi antaa ratkaisusuositus 90 päivän määräajassa.Lakiesityksellä luodaan puitteet sille, että Suomessa on kattavasti direktiivin vaatimukset täyttäviä tuomioistuimen ulkopuolisia riidanratkaisuelimiä, joiden käsiteltäviksi kuluttajat voivat saattaa tavaroiden tai palvelujen kauppaan liittyvät valituksensa. Koska Suomessa on kuluttajariitoja varten jo nykyisin kattava riidanratkaisuelinten verkosto, uusien elinten perustaminen ei ole tarpeen. Asioiden käsittelyä riidanratkaisuelimissä pyritään nopeuttamaan säännöksellä ratkaisusuosituksen antamisesta 90 päivän määräajassa. Nykyisin ratkaisusuosituksen antamiselle ei ole asetettu mitään määräaikaa.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi, jota sovellettaisiin niihin yksityisiin vaihtoehtoisiin riidanratkaisuelimiin, jotka ilmoitetaan EU:n komission riidanratkaisuelimistä ylläpitämään luetteloon. Laissa säädettäisiin riidanratkaisuelimen kokoonpanosta, riidanratkaisusta vastaavien henkilöiden kelpoisuudesta, riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta sekä riidanratkaisuelimessä noudatettavasta menettelystä.

Kuluttajariitalautakunnan toimintaa tehostettaisiin

Julkisista riidanratkaisuelimistä kuluttajariitalautakunta ja liikennevahinkolautakunta toimisivat direktiivin mukaisina riidanratkaisueliminä. Lautakuntia koskeva lainsäädäntö tarkistettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia.

Uutta olisi se, että kuluttajariitalautakunta voisi jättää sille tehdyn valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Tällä pyritään tehostamaan kuluttajariitojen käsittelyä kokonaisuutena ohjaamalla lautakuntamenettelyä nopeampaan ja kevyempään menettelyyn ne tapaukset, jotka voidaan ratkaista neuvonnalla tai joissa on mahdollista saada aikaan sovinto. Jos asia ei kuluttajaneuvonnassa ratkea, se voitaisiin viedä nykyiseen tapaan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Verkkokauppaa koskevia kuluttajariitoja varten on perusteilla sähköinen riidanratkaisufoorumi. Komission ylläpitämän foorumin tarkoitus on toimia asiointipisteenä, jonka kautta esimerkiksi suomalainen kuluttaja voisi tehdä valituksen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle vaihtoehtoiselle riidanratkaisuelimelle omalla kielellään. Riidanratkaisufoorumin toiminnan on tarkoitus alkaa tammikuussa 2016.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto