OM: Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Lausuntotiivistelmä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Oikeusministeriö pyysi kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta mietinnöstä lausuntoa 25 viranomaiselta ja yhteisöltä. Näistä lausunnon antoi 20 tahoa. Lisäksi lausunnon antoi kaksi muuta tahoa

Lausunnonantajat suhtautuivat lähtökohtaisesti myönteisesti työryhmän ehdotuksiin. Lausuntopalautteesta nousi esille kaksi keskeistä kysymystä, joista lausunnonantajilla oli keskenään erilaiset näkemykset. Toinen koski sitä, tulisiko vakuutussopimuksiin liittyvien riita-asioiden käsittely keskittää Vakuutuslautakuntaan ja toinen sitä, tulisiko kuluttajariitalautakunnasta annettuun lakiin lisätä säännös, jonka mukaan lautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut riita-asian johdosta yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto