OM: Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii uudistuksia tutkintavankien säilyttämiseen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) on antanut selonteon Suomeen syys-lokakuussa 2014 tekemästään tarkastuskäynnistä

Komitean valtuuskunta kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä vankilassa sekä Niuvanniemen psykiatrisessa sairaalassa.

Valtuuskunnan tietoon ei tullut väitteitä vapautensa menettäneiden epäasiallisesta kohtelusta näissä laitoksissa. CPT on kuitenkin huolestunut siitä, että komitean useiden ja toistuvien suositusten toteuttaminen ei ole edistynyt riittävästi. Esimerkkejä tästä ovat tutkintavankien säilyttäminen poliisin tiloissa, ns. paljujen käyttö joissakin vankiloissa wc:n sijasta, suljetuilla osastoilla olevien vankien olosuhteet sekä tarve nopeuttaa tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon ottamista koskevia tuomioistuinkäsittelyjä.

Näiden keskeisten epäkohtien korjaamiseksi CPT edellyttää Suomen ryhtyvän viipymättä tehokkaisiin toimenpiteisiin. Jos tätä ei edelleenkään tapahdu, komitean on pakko harkita jatkotoimia eli julkisen lausuman antamista Suomelle näihin epäkohtiin liittyen.

Tutkintavankien säilytyksestä tehtävä suunnitelma

Komitea esittää jälleen toistuvan ja pitkäaikaisen suosituksensa siitä, että tutkintavankien säilyttäminen poliisin tiloissa tulee lopettaa. Komitea pyytää Suomen viranomaisia toimittamaan yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa tulee osoittaa tavoitteelle resurssit ja määritellä sen täsmällinen aikaraja.

Lisäksi CPT kehottaa viranomaisia välittömiin toimenpiteisiin, jotta tutkintavangeille varmistetaan mahdollisuus päivittäiseen ulkoliikuntaan sekä toimintaan ja muuhun ajanvietteeseen, esimerkiksi urheiluun, lukemiseen ja television katsomiseen. Komitea haluaa saada tietoja toimista, joihin ryhdytään tämän suosituksen toteuttamiseksi.

Suomi on toimittanut CPT:n pyytämät tutkintavankien säilyttämistä koskevat selvitykset. Oikeusministeriön työryhmä selvittää parhaillaan tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja tavoitteena on, että tutkintavankien säilyttämisestä poliisin tiloissa luovutaan kokonaan joitakin poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Hankkeen aikataulu selviää, kun työryhmän ehdotus on valmistunut ja sen pohjalta on tehty lopulliset päätökset. Suomi lupaa myös seurata tehostetusti sitä, että tutkintavangit pääsevät ulkoilemaan.

Komitea toistaa myös suosituksensa ympärivuorokautisten sairaanhoitajan palveluiden varmistamisesta ja lääkärille pääsyn helpottamisesta kaikissa poliisivankiloissa. Lisäksi on varmistettava terveystarkastuksen tekeminen kaikille uusille tutkintavangeille 24 tunnin kuluessa heidän saapumisestaan.

Päihtyneiden säilyttäminen poliisiasemilla ilman terveydenhoitohenkilöstön riittävää valvontaa ja huomiota on edelleen ongelma. CPT suosittelee myös, että poliisi lopettaisi mekaanisten rajoittamiskeinojen, kuten sänkyyn sitomisen, käytön välittömästi. Rajoittamiskeinojen käytön tulisi tapahtua sairaalassa tai terveydenhuollossa.

Ulkomaalaisten säilöönottoyksiköissä komitea kehottaa viranomaisia varmistamaan, että jokaiselle yksikköön saapuvalle ulkomaalaiselle tehdään viivyttelemättä terveystarkastus.

Vankiloissa luovuttava paljuselleistä

Valtuuskunta havaitsi, että Helsingin ja Keravan vankiloissa oli yhä sellejä ilman wc-tiloja. Komitea kehottaa Suomen viranomaisia asettamaan paljuselleistä luopumisen ensisijaiseksi tavoitteeksi kaikissa vankiloissa. Lisäksi on nopeutettava aikataulua, jonka mukaan Helsingin vankilan kaikki sellit on varustettu saniteettitiloilla vuoteen 2018 mennessä.

Vankiloissa oli tarjolla monenlaista järjestettyä toimintaa tavallisille vangeille. CPT suosittelee, että viranomaiset ryhtyisivät kehittämään myös elinkautisvangeille ja muille pitkiä tuomioita suorittaville vangeille tarjottavaa toimintaa.

Vankiloissa tarjottavien terveyspalveluiden suhteen CPT toistaa arvionsa siitä, että vierailun kohteena olevissa vankiloissa oli paikalla riittämättömästi lääkäreitä, ja suosittelee lääkäreiden määrän lisäämistä. Samoin komitea toistaa suosituksen, että vangeille on tehtävä terveystarkastus 24 tunnin kuluessa vankilaan saapumisesta.

Mielenterveyslakia täsmennettävä ja psykiatrisen potilaan oikeusturvaa parannettava

Niuvanniemen sairaalalle CPT suosittelee, että käsivarsien liikuttamista rajoittavien rajoitevaatteiden käyttö lopetettaisiin lähitulevaisuudessa. Yleisemmin CPT suosittelee lainsäädännön muuttamista niin, että mekaanisten rajoittamiskeinojen (mm. vöiden ja rajoitevaatteiden) käytölle säädettäisiin enimmäisaika, jonka pidentämiseen vaadittaisiin aina lääkärin tekemä uusi erillinen päätös.

CPT suosittelee mielenterveyslain muuttamista niin, että hoitavasta sairaalasta riippumaton psykiatrinen asiantuntijalausunto olisi hankittava aina ennen tahdosta riippumattomaan sairaalahoitoon määräämistä tai hoidon jatkamista koskevan päätöksen tekemistä. Lausunto olisi hankittava myös silloin, kun potilas ei sitä halua.

Komitea kehottaa jälleen Suomen viranomaisia varmistamaan, että tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa käytettäessä on aina tarkoituksenmukainen ja nopea tuomioistuinkäsittely. Lisäksi olisi varmistettava, että psykiatrisilla potilailla on näissä tapauksissa todellinen oikeus tulla henkilökohtaisesti tuomarin kuulemiksi. Vuonna 2014 keskimääräinen käsittelyaika muutoksenhauissa lääkärin tekemiin päätöksiin oli hallinto-oikeuksissa 1,2 kuukautta ja suullinen käsittely järjestettiin yli 50 prosentissa asioista, joissa sitä oli pyydetty.

Suomelta vastaus komitealle syksyllä

Kyseessä oli CPT:n valtuuskunnan viides tarkastuskäynti Suomessa. Suomi antaa vastauksensa nyt julkaistuun tarkastuskertomukseen syksyllä. Komitean tarkastuskertomus on luottamuksellinen ja se voidaan julkistaa vain tarkastuksen kohteena olleen maan suostumuksella. Kuten edellisilläkin kerroilla, Suomi julkistaa sekä komitean ensihavainnot ja tarkastuskertomuksen että kertomukseen annettavan Suomen valtion vastineen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto