Oikeusasiamieheltä hyvitysesitys lainvastaisesta vangitsemisesta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Hovioikeudesta lähti täytäntöönpantavaksi virheellinen tuomiolauselma. Vangin vapauttaminen kesti viikon.

Vaikka viskaali F:n ja hovioikeudenneuvos D:n voidaan katsoa laiminlyöneen täytäntöönpano-asiakirjan tarkistamisen tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjes-telmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n mukaisesti, on kysymys kuitenkin ensisijaisesti ollut tietojärjestelmästä johtuvasta virheestä. Tämän vuoksi pidän riittävänä, että saatan F:n ja D:n tietoon käsitykseni heidän menettelynsä virheellisyydestä. - - - Helsingin vankilassa B tiedusteli vankilan johtajalta/notaarilta 31.3.2016 asiointilomakkeella tilannettaan katsoen olevansa laittomasti vangittuna. Täytäntöönpanoyksikön työjärjestyksen mukaan Vantaan toimipaikka on huolehtinut B:n rangaistuksen täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoyksikössä ei ole selvityksen mukaan selvinnyt, miksi B:n kysely on toimitettu faksilla Helsingin vankilasta vasta 6.4.2016 täytäntöönpanoyksikön Vantaan toimipaikkaan. Sen saavuttua asiaa ryhdyttiin siellä heti selvittämään. Selvisi, että tuomiolauselman vangitsemisklausuuli oli virheellinen, ja peräisin alioikeuden päätöksestä. B vapautettiin vankilasta 6.4.2016. - - - Käsitykseni mukaan nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa on tapahtunut selvä oikeudenloukkaus. Viranomaistoiminta ei ole täyttänyt perusoikeutena turvatun oikeusturvan ja henkilökohtaisen vapauden loukkaamattomuuden vaatimuksia.
Perusoikeusloukkaukset pitää ensisijaisesti estää. Jos se ei onnistu, ne pitää oikaista tai korjata. Ellei tämäkään ole mahdollista, loukkaus tule hyvittää. Tässä tapauksessa loukkausta ei voi enää oikaista tai korjata. A:n puolison B:n vapaudenmenetys 25.3.–6.4.2016 tullaan lukemaan hänen hyväkseen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa. Se ei kuitenkaan hyvitä jo toteutuneesta lainvastaisesta vangitsemisesta aiheutunutta kärsimystä.
Totean, että vuoden 2015 alusta voimaan tulleessa laissa valtion vahingonkorvaustoiminnasta valtaosa valtioon kohdistuvista vahingonkorvausvaatimuksista on keskitetty Valtiokonttorin käsiteltäväksi. Lakia sovelletaan valtioon kohdistuvan vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyyn, jos vaatimus perustuu valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin.
Lähetän tämän päätökseni Valtiokonttorille ja pyydän sitä olemaan sopivalla tavalla yhteydessä B:hen ja ratkaisemaan asian valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain perusteella. Pyydän Valtiokonttoria ilmoittamaan minulle viimeistään 28.2.2017, mihin toimenpiteisiin hyvitysesitykseni on antanut aihetta.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies