Oikeudenkäyntimaksun oikaisuvaatimus ei menestynyt hovioikeudessa


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Asiassa oli kysymys oikeudenkäyntimaksua koskevasta oikaisuvaatimuksesta. Koska oikaisuvaatimusta käsittelevällä hovioikeudella ei ole toimivaltaa määrätä maksun ulosottoa keskeytettäväksi, A:n pyyntö oli jätettävä tältä osin tutkimatta. A:n oli käyttäessään hänelle kuuluvaa oikeutta hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun tullut ottaa huomioon laissa säädetty oikeudenkäyntimaksuja koskeva maksuvelvollisuus. A:lle ei ollut myönnetty asiassa oikeusapua, eikä hän esittänyt tarkempaa selvitystä varattomuudestaan. Maksun perimistä ei ollut A:n mainitsemilla perusteilla pidettävä kohtuuttomana. A:n oikeudenkäyntimaksuja koskeva oikaisuvaatimus oli hylättävä. (Vailla lainvoimaa 16.11.2018)

Helsingin hovioikeus 15.11.2018
Päätös Nro 1480
Diaarinumero H 18/2405
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin hovioikeus 30.8.2018 nro 1104
Asia Oikeudenkäyntimaksun oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen tekijä A
Oikaisuvaatimus
A on vaatinut, että hänet vapautetaan suorittamasta Helsingin hovioikeuden määräämää oikeudenkäyntimaksua 250 euroa. Hakemuksessaan A on lisäksi vaatinut, että hovioikeus määrää maksun ulosoton keskeytettäväksi.
Oikeudenkäyntimaksun periminen oli kohtuutonta paitsi tässä yksittäistapauksessa myös sen vuoksi, että A:lle eri asioissa määrättyjä oikeudenkäyntimaksuja oli arvioitava kokonaisuutena, ja maksujen kokonaismäärä oli muodostunut kohtuuttomaksi. Oikeudenkäyntimaksu oli myös perusteeton, koska maksu oli peritty ulosottovalitusasiassa, joka kohdistui virheellisiin tuomioistuinratkaisuihin. Maksua koskeviin laskuihin sisältyi vaatimuksessa tarkemmin yksilöityjä puutteita.
Hovioikeuden ratkaisu
Tuomioistuinmaksulaissa säädetyt maksut ja kustannusten korvaukset ovat lain 13 §:n nojalla suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Sen 12 §:n mukaan viranomaisen (muutoksenhakuviranomainen), joka käsittelee 1) julkisen saatavan määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa säännönmukaista valitusta tai perustevalitusta taikka 2) verotusta tai ennakkoperintää koskevaa oikaisuvaatimusta, tulee viipymättä pyynnöstä tai omasta aloitteesta kieltää saatavan ulosotto tai määrätä se keskeytettäväksi (keskeytysmääräys), jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole ilmeisen aiheeton.
Asiassa on kysymys oikeudenkäyntimaksua koskevasta oikaisuvaatimuksesta. Koska oikaisuvaatimusta käsittelevällä hovioikeudella ei ole toimivaltaa määrätä maksun ulosottoa keskeytettäväksi, A:n pyyntö on jätettävä tältä osin tutkimatta.
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hovioikeudessa ulosottokaaren mukaisissa muutoksenhakuasioissa on 250 euroa. Oikeudenkäyntimaksu peritään myös asiassa, jossa ei myönnetä jatkokäsittelylupaa. Saman lain 7 §:n 1 momentin mukaan maksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista maksuista vapautetuilta. Saman pykälän 2 momentin mukaan jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä. Lain esitöiden (HE 29/2015 vp s. 53) mukaan säännökseen sisältyvän ”ilmeisen” -sanan tarkoitus on korostaa menettelyn poikkeuksellisuutta.
A:n on käyttäessään hänelle kuuluvaa oikeutta hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun tullut ottaa huomioon laissa säädetty oikeudenkäyntimaksuja koskeva maksuvelvollisuus. A:lle ei ole myönnetty asiassa oikeusapua, eikä hän ole esittänyt tarkempaa selvitystä varattomuudestaan.
Maksun perimistä ei ole A:n mainitsemilla perusteilla pidettävä kohtuuttomana. A:n oikeudenkäyntimaksuja koskeva oikaisuvaatimus on hylättävä.
Päätöslauselma
A:n pyyntö oikeudenkäyntimaksun ulosoton täytäntöönpanon keskeyttämisestä jätetään tutkimatta. Oikeudenkäyntimaksua koskeva oikaisuvaatimus hylätään.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus