Oikeudellinen asiantuntijalausunto ei ole laissa tarkoitettu uusi seikka tai todiste


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Hovioikeus salli A:n vedota professori Tuomas Huplin laatimaan 18.10.2018 päivättyyn oikeudelliseen asiantuntijalausuntoon HO:ssa. (Vailla lainvoimaa 15.11.2018)

Itä-Suomen hovioikeuden käsittelyratkaisu 15.11.2018
"Perustelut
Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan valittaja ei saa hovioikeudessa riita-asiassa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa, paitsi jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin soveltaa lakia viran puolesta. Asianosainen saa antaa tuomioistuimelle kirjallisen selvityksen siitä, miten lakia olisi sovellettava.
Ennakkoratkaisusta KKO 1998:105 ilmenevän oikeusohjeen mukaan oikeudellinen asiantuntijalausunto ei ole laissa tarkoitettu uusi seikka tai todiste.
Kysymyksessä oleva asiakirja on Huplin laatima oikeudellinen lausunto yksityistakauksen käsittelystä päävelallisen yrityssaneerauksessa. Lausunnossa esitetään oikeudellista arviointia asiasta. Näin ollen lausunto ei ole sellainen seikka tai todiste, jota oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n 1 momentissa tarkoitetaan.
Päätöslauselma
Hovioikeus sallii A:n vedota Huplin laatimaan 18.10.2018 päivättyyn oikeudelliseen asiantuntijalausuntoon hovioikeudessa."
Itä-Suomen hovioikeus 15.11.2018
Päätös Nro 609
Dnro S 18/982
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Etelä-Savon käräjäoikeus 29.6.2018 nro 18/6517
Asia Todistelua koskeva ratkaisu
Valittaja A
Vastapuoli B Pankki

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus