Maahanmuuttovirastoon perustettiin Dublin-asioiden tietokeskus

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Maahanmuuttovirastoon on perustettu kansallinen Dublin-asioiden tietokeskus. Sen tehtävänä on vaihtaa tietoja muiden EU:n Dublin-asetusta noudattavien maiden kanssa sekä koordinoida viranomaisten tiedonkulkua Suomessa

Tietokeskus perustettiin hankkeessa, joka käynnistyi viime vuonna Euroopan pakolaisrahaston tuella ja päättyi kesäkuun lopussa.

Hankkeessa kehitettiin myös toimintamallit tietojenvaihdolle tilanteissa, kun

turvapaikanhakija on ilman huoltajaa tullut alaikäinen, jolla on perhesiteitä EU-valtioissahakijalla on riippuvuussuhde toisessa EU-valtiossa oleskelevaan perheenjäseneensähakijaa ollaan siirtämässä toiseen valtioon.

Riippuvuussuhteella tarkoitetaan tilannetta, että turvapaikanhakija on esimerkiksi raskauden, sairauden tai korkean ikänsä takia riippuvainen perheenjäsenensä avusta tai että perheenjäsen on riippuvainen hänestä.

Turvapaikkamenettelyyn osallistuvien Maahanmuuttoviraston, poliisin ja Rajavartiolaitoksen yhteistyötä parannettiin koulutuksella ja ohjeistuksella sekä tietojärjestelmiä kehittämällä. Yhteistyötä tiivistettiin myös ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten edustajien ja vastaanottokeskusten kanssa.

Hyötyä etenkin haavoittuvassa asemassa oleville turvapaikanhakijoille

Kaikkia Suomessa jätettyjä turvapaikkahakemuksia ei tutkita Suomessa. Kun hakemus saapuu Maahanmuuttovirastoon poliisin alkuvaiheen selvitysten jälkeen, Maahanmuuttovirasto tutkii EU:n Dublin-asetuksen eli niin sanotun vastuunmäärittämisasetuksen pohjalta, kuuluuko vastuu tutkimisesta Suomelle vai siirretäänkö hakija muualle Eurooppaan. Vastuu turvapaikkahakemuksen käsittelystä kuuluu pääsääntöisesti sille jäsenvaltiolle, jossa hakijalla on perheenjäseniä tai jolla on ollut merkittävin osuus siihen, että hakija on tullut EU:n alueelle.

Nyt kehitetyt uudet toimintamallit parantavat lapset edun, perheen yhtenäisyyden ja erilaisten riippuvuussuhteiden huomioimista siinä vaiheessa, kun turvapaikkahakemuksesta vastuussa olevaa valtiota määritetään. Myös muihin maihin siirrettävien turvapaikanhakijoiden terveydentila ja muut erityistarpeet huomioidaan aiempaa paremmin siirtojen yhteydessä.

Taustalla velvoite kattavammasta tietojenvaihdosta

Dublin-tietokeskus-hankkeen taustalla oli Euroopan parlamentin ja neuvoston uudistettu vastuunmäärittämisasetus, joka velvoittaa, että yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään osallistuvat valtiot vaihtavat tietoa aiempaa kattavammin.

Keskeisimpänä tavoitteena oli parantaa turvapaikkamenettelyn laatua ja tehokkuutta kehittämällä viranomaisten yhteistyötä sekä Dublin-järjestelmään osallistuvien valtioiden tiedonvaihtoa.

Maahanmuuttovirasto teki hankkeessa aktiivista yhteistyötä muun muassa Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston EASO:n verkostoissa ja muiden Pohjoismaiden kanssa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto