Luovutuksensaajan irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen jälkeen

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Tiivistelmä
Unionin tuomioistuin (EUT) on vuoden 1985 jälkeen viitannut noin 80 tapaukseen, jossa kysymys on ollut liikkeenluovutusdirektiivin (77/187/ETY, nykyisin 2001/23/EY) tulkinnasta. Tapaukset ovat pääasiassa koskeneet liikkeen luovutuksen käsitettä, josta Suomessa on säädetty työsopimuslain 1:10:ssä. Sen sijaan nykyisin liikkeenluovutusdirektiivin 4.1 artiklasta on annettu hyvin harvoja ennakkoratkaisuja. Tämän vuoden elokuussa (7.8.2018) EUT käsitteli tapausta Sigüenza, joka koski kyseisen artiklan tulkintaa. Tapauksessa Sigüenza oli kysymys pääasiassa liikkeenluovutusdirektiivin soveltamisalasta sekä työntekijöiden irtisanomisesta ja sen perusteesta tilanteessa, jossa työntekijät oli irtisanottu ennen liiketoiminnan luovutusta. Artikkelin lopuksi tarkastellaan, onko EUT:n ennakkoratkaisulla vaikutusta Suomen työsopimuslain 7:5:n (irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä) ja 7:6:n (luovutuksensaajan vastuu) tulkintaan. (Edilex-toimitus)
Aihealueet
Työ- ja sosiaalioikeus
1 Työ- ja virkasuhde
1.1 Työsuhde
Asiasanat
Irtisanominen - Liikkeen luovutus
Lisätiedot
Edilex-sarja 2018/38

asianajaja - asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus