Luottojen korkokattoa esitetään laajennettavaksi ja tiukennettavaksi


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Hallitus esittää tiukennuksia pikaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskevaan lainsäädäntöön. Ehdotuksen mukaan korkokatto laajenisi valtaosaan kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät vain sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 15. marraskuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 syyskuussa.

Ehdotuksen mukaan korkokaton piiriin tulisivat jatkossa myös yli 2 000 euron suuruiset luotot. Tällaisten luottojen tarjonta yleistyi vuoden 2013 jälkeen, kun alle 2 000 euron suuruisille luotoille asetettiin 50 prosentin korkokatto. Kun yli 2 000 euron luotot ovat olleet sääntelyn ulkopuolella, luotonantajat ovat ryhtyneet tarjoamaan suurempia luottoja, joissa todellinen vuosikorko saattaa olla satoja prosentteja.
Nykyisin korkokatto perustuu luoton todelliseen vuosikorkoon. Ehdotuksessa esitetään tämän sijasta, että laissa asetettaisiin 30 prosentin yläraja korolle. Lisäksi rajoitettaisiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia kuin korkoa. Muiden luottokustannusten enimmäismäärä olisi päivää kohden 0,01 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta. Luottokustannuksia ei kuitenkaan saisi periä enempää kuin 150 euroa vuodessa. Niin ikään rajoitettaisiin oikeutta periä kuluttajalta kuluja maksuajan pidentämisestä.
Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on kohtuullistaa tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua ja vähentää kuluttajaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Ehdotettu sääntely olisi nykyistä tehokkaampaa ja sen noudattaminen ja valvonta yksinkertaisempaa. Myös kuluttaja pystyisi itse paremmin arvioimaan, noudattaako luotonantaja tai luotonvälittäjä lakia.
Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saisi periä korkoa tai muita luottokustannuksia lainkaan. Tällä tehostetaan sääntelyn noudattamista.
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 syyskuussa.
Asiakirjoja
Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta (VN)
HE 230/2018 ja käsittelytiedot eduskunnassa

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus