Latvialainen tuomio käsitti saman teon kuin paritussyyte Suomessa, ne bis in idem

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

RHO:2017:1 Ne bis in idem, hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä, oikeudenkäynnin kesto, menettämisseuraamus

Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta parituksesta ja B:lle avunannosta paritukseen. Syytteen mukaan A oli hankkiakseen taloudellista hyötyä muun muassa järjestänyt huoneistoja korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä varten useilla paikkakunnilla Suomessa. Toiminta oli tuottanut asiakkailta perittynä maksuina rikoshyötyä yhteensä 1 185 975 euroa. B oli edistänyt A:n tekoa muun muassa vuokraamalla asuntoja toiminnan käyttöön, hoitamalla puhelinvastaajan tehtäviä, kuljettamalla naisia toimipisteestä toiseen ja toimittamalla lehti-ilmoituksia sanomalehtiin. *** Latviassa käydyssä oikeudenkäynnissä on ollut kysymys järjestäytyneessä ryhmässä hyötymistarkoituksessa tapahtuneesta henkilöiden toimittamisesta heidän suostumuksellaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Riian hovioikeuden tuomiosta 15.4.2005 ilmenee, että teossa on ollut kysymys myös asiakkaiden vastaanottamiseen tarvittavien tilojen järjestämisestä Suomessa eli sisältönsä puolesta samanlaisesta menettelystä kuin nyt kysymyksessä olevassa syytteessä. Kun otetaan huomioon, että epäselvissä tapauksissa asiaa tulee tulkita syytetyn eduksi, asiassa ei voida poissulkea sitä mahdollisuutta, että päällekkäisen tekoajan osalta syytteessä tarkoitettu asia on voitu jo tutkia Latviassa. Kyse on voinut olla olennaisesti samasta tosiasiallisesta menettelystä eli samasta teosta. Syyte on siten jätettävä tutkimatta ajalta joulukuu 2001 – 20.2.2002. Muilta osin hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion syyksilukemista koskevat perustelut. *** Edellä lausuttuja viivästyksen kestoa, sen syitä ja asian merkitystä asianosaisille kokonaisuudessaan arvioituaan hovioikeus päätyy siihen, että oikeudenkäynti oli B:n osalta viivästynyt käräjäoikeuden katsoman kuuden vuoden sijasta valtion vastuulla olevasta syystä kahdeksalla vuodella. A on osin omalla toiminnallaan vaikuttanut käsittelyn viivästymiseen, joten hänen osaltaan valtion vastuulla oleva oikeudenkäynnin viivästymisen kesto on jonkin verran lyhyempi. *** Hovioikeus katsoo kuitenkin, että edellä todettujen arviointiin liittyvien epävarmuustekijöiden vaikutus on otettava A:n eduksi huomioon huomattavasti suuremmalla määrällä kuin käräjäoikeus on tehnyt. Lisäksi huomioon on otettava se, että syyte on jätetty tutkimatta 1.12.2001 ja 20.2.2002 väliseltä ajalta. Kirjallisena todisteena esitetystä paritustoiminnassa käytetyistä asuinhuoneistoista laaditusta taulukosta voidaan päätellä, että huoneistoja oli tuolloin ollut vuokrattuna lukuisia ja paritustoiminta oli tuona aikana todennäköisesti ollut laajimmillaan. Syytteen tutkimatta jättämisen vaikutus hyödyn määrän arviointiin on siten huomattava, esitutkinnassa tehdyn laskelman laskentatapaa käyttäen yli 300 000 euroa. Takavarikoidut käteisvarat yhteismäärältään 1 201,55 euroa ovat löytyneet parituksessa käytetyistä huoneistoista. Niiden ei ole myöskään edes väitetty olleen muita kuin rikoksella saatuja varoja. Kyseiset varat ovat siten rikoksella saatua hyötyä. Hovioikeus arvioi edellä todetuilla perusteilla A:n saaman hyödyn määräksi takavarikoitujen varojen lisäksi 600 000 euroa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies