Lakivaliokunnan mietintö avustajadirektiivin aiheuttamista muutoksista esitutkintalakiin

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Avustajan rooli kuulustelussa laajenee.

. . . Ehdotetusta säännöksestä ilmenee, että jos epäilty ei halua käyttää oikeuttaan avustajaan, esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa varmistettava, että epäillyllä on riittävät tiedot häntä koskevan rikosepäilyn sisällöstä, hänen oikeudestaan olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen ja oikeudestaan käyttää avustajaa esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.
. . . Esityksessä ehdotetaan tiukennettaviksi edellytyksiä, joilla epäillyn avustajan läsnäolo kuulustelussa voidaan kieltää. Voimassa olevan lain mukaan avustajan läsnäolo kuulustelussa on mahdollista kieltää painavista rikostutkinnallisista syistä (esitutkintalain 7 luvun 12 §). Nyt ehdotetaan, että avustajan läsnäolo saadaan kieltää vain, jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi. Valiokunnan kuulemat esitutkintaviranomaiset ovat tuoneet esiin, että edellytys rikoksen selvittämisen "merkittävästä" vaarantumisesta on tarpeettoman korkea ja rajoittaa viranomaisten harkintavaltaa ja toimintamahdollisuuksia. Esitutkintaviranomaisten mukaan riittävää tulisi olla, että avustajan läsnäolon kieltäminen on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi. Saamansa selvityksen perusteella lakivaliokunta toteaa, että ehdotettu sanamuoto vastaa direktiivin vaatimuksia. Direktiivin mukaan avustajan läsnäolon kieltäminen edellyttää, että se on tapauksen erityisolosuhteet huomioon ottaen perusteltua pakottavasta syystä ja että tutkintaviranomaisten on välttämätöntä toteuttaa välittömiä toimia, jotta estetään rikosoikeudellisten menettelyjen merkittävä vaarantuminen (3 artiklan 6 kohdan b alakohta). Lisäksi poikkeuksen soveltaminen ei saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä (8 artiklan 1 kohta). Edellä esitetyn valossa direktiivissä ei tältä osin ole kansallista liikkumavaraa, joten direktiiviä lievempien edellytysten säätäminen ei ole mahdollista.
. . . Myös poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain säännöksiä ehdotetaan tiukennettavaksi siten, että vapaudenmenetyksestä ilmoittamista pidätetyn tai kiinni otetun läheiselle voidaan lykätä vain, jos se on välttämätöntä rikoksen selvittämisen merkittävän vaarantumisen estämiseksi (2. lakiehdotuksen 2 luvun 2 §:n 2 mom.). Nykyisin tämä on mahdollista, jos ilmoittamisesta on erityistä haittaa rikoksen selvittämiselle. Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on tuotu esiin vastaavaa arvostelua kuin avustajan läsnäolon kieltämisen edellytyksiä koskeviin tiukennuksiin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotettu sanamuoto vastaa kuitenkin tältäkin osin direktiivin vaatimuksia. Vapaudenmenetyksestä ilmoittamisen lykkääminen edellyttää direktiivin mukaan, että se on tapauksen erityisolosuhteet huomioon ottaen perusteltua pakottavasta syystä ja että on kiireellinen tarve estää tilanne, jossa rikosoikeudelliset menettelyt voisivat merkittävästi vaarantua (5 artiklan 3 kohdan b alakohta). Poikkeuksen soveltaminen ei myöskään saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä (8 artiklan 1 kohta). Ehdotettua sanamuotoa ei siten ole mahdollista lieventää.https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/LaVM_9+2016.aspx

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto