Lakimiesliiton lausunto työryhmän mietintöluonnoksesta koskien hallinnollisten sanktioiden sääntelyä

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

akimiesliitto haluaa kiittää työryhmää hyvin perusteellisesti laaditusta mietinnöstä, mutta kiinnittää huomiota myös siihen, ettei työryhmän asettamisessa ole otettu huomioon rikosprosessioikeudellista asiantuntemusta, josta olisi ollut mietinnön valmistelulle etua.

Kommentit mietintöluonnoksen luvusta 3 (hallinnollisten sanktioiden sääntelyperiaatteet):
Hallinnollisten sanktioiden sääntelyperiaatteissa keskeisessä asemassa ovat kohdassa 3.5. tarkoitetut oikeusturvavaatimukset: syyttömyysolettama, kaksoisrangaistavuuden kielto ja itsekriminointikielto. Nämä ovat tuttuja periaatteita rikosprosessista, ja siihen on syynsä: poliisilla on rikostutkinnassa käytettävissään laissa säädetyt pakko- ja voimakeinot, joiden vastineena yksilön oikeuksien ja vapauksien turvaaminen edellyttää kaikkia mainittuja periaatteita.

Sen sijaan hallintoviranomaisilla ei vastaavia voima- ja pakkokeinoja ole, jolloin voidaan kysyä, mikä on näiden periaatteiden asema hallintomenettelyssä. Kuten luonnoksessakin todetaan, EIT:n käytännöstä seuraa, että hallinnollisilla sanktioilla voi ns. Engel-kriteerien välityksellä olla rikostuomioon rinnastuvia piirteitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä rikosprosessuaaliset periaatteet olisivat voimassa hallintomenettelyssä hallinnollisen sanktion luonteesta riippumatta samalla tavalla kuin rikosprosessissa. Tällaiseen käsitykseen voi luonnoksen perusteella nimittäin päätyä. Luonnoksessa mainitulla Norjaa koskevalla suuren jaoston ratkaisulla kaksoisrangaistavuuden kiellosta vuodelta 2016, EIT on ottanut etäisyyttä hallinnollisten sanktioiden samaistamiseen rikostuomion kanssa. Siinä kohdissa 133-134 todetulla tavalla, jos hallintomenettelyllä ei ole sanktion kohteen kannalta sellaista haitallista leimaa (”stigma”), jollainen on rikosprosessille ominaista, ei myöskään seuraamusten rinnastamiseen ole aihetta eivätkä rikosprosessuaaliset oikeusturvaperiaatteet silloin ole hallintomenettelyssä voimassa koko voimallaan.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies