Kuolinpesästä luovutettuja 13.400 euron arvoisia kalastusvälineitä ei ollut pidettävä erittäin arvokkaana omaisuutena - perusmuotoisesta kavalluksesta 4 kk vankeuttta

HO luki luki vastaajan syyksi kavalluksen. Teon kohteena oli ollut 13.400 euron arvoinen omaisuus, joten vastaajan syyksi luettu menettely oli teon kohteena olleen omaisuuden arvo huomioon ottaen lähes täyttänyt törkeän kavalluksen tunnusmerkistön. Vastaajan rangaistusta oli siten korotettava. Oikeudenmukainen rangaistus oli 4 kk vankeutta. (Vailla lainvoimaa 4.2.2020)

Vaasan hovioikeus 30.1.2020
Tuomio 20/103552
Asianro R 18/715
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 29.05.2018 nro 123024
Asia Kavallus
Valittajat ja vastapuolet Vastaaja, Aluesyyttäjä (vastavalitus)
Vastaajan vastapuoli A:n kuolinpesä
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 30.3.2020.
HO:n tuomiosta:
"Oikeudellinen arviointi
Lain esitöiden (66/1988 vp, s. 41) mukaan periaatteessa lainkohdassa käytetyllä ilmaisulla ”erittäin arvokas omaisuus” tarkoitetaan samaa kuin törkeässä varkaudessa. Kavalluksen tekotavat poikkeavat kuitenkin varkauden tekotavoista yleensä siten, että törkeän kavalluksen kynnys nousee kokonaisharkinnan perusteella korkeammalle kuin törkeässä varkaudessa.
Korkein oikeus on oikeuskäytännössään katsonut, että rikoksen kohteena olevan taloudellisen arvon suuruuteen perustuvia ankaroittamisperusteita koskevan tulkinnan pitäisi olla lähtökohtaisesti samanlaista toisiaan vastaavissa eri rikoksissa (KKO 2015:52, kohta 11; ks. myös KKO 2016:39, kohta 53, KKO 2019:93, kohta 5).
Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2015:52 mukaan noin 10.000 euron suuruisen hyödyn ei katsottu olevan törkeää petosta koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitetulla tavalla huomattava (kohta 15). Ratkaisussa KKO 2019:46 ei 9.500 euron arvoista omaisuutta pidetty törkeää varkautta koskevassa rangaistussäännöksessä tarkoitetulla tavalla erittäin arvokkaana (kohta 10). Edelleen ratkaisussa KKO 2007:102 veropetoksella saatua noin 14.500 euron suuruista hyötyä ei voitu vielä pitää huomattavana (kohta 8). Sen sijaan törkeää kavallusta koskevassa ratkaisussa KKO 2019:33 pidettiin 17.333 euroa suurena määränä varoja (kohta 17).
Edellä mainitut oikeusohjeet huomioon ottaen hovioikeus katsoo, ettei syytteessä mainittua 13.400 euron arvoisia kalastusvälineitä ole pidettävä rikoslain 28 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna erittäin arvokkaana omaisuutena.
Vastaaja on siten syyllistynyt kavallukseen seuraavan teonkuvauksen mukaisesti:
Vastaaja on 4.1.-25.1.2013 Vaasassa luovuttanut A:n kuolinpesän omaisuuteen kuuluneita kalastusvälineitä myytäväksi ominaan kertoen ostaneensa ne kuolinpesältä. Ennen poliisin antamaa kieltoa oli kalastusvälineiden myynnistä ehtinyt kertyä tuloa noin 5.250 euroa. Myyjän pidättämän provision vähentämisen jälkeen Sirénille on jäänyt tilitettävää 3.947,55 euroa, mistä summasta hänelle on ehditty käteisellä maksaa 3.700 euroa.
Sirén on kerrotulla tavalla menetellen anastanut hallussaan ollutta irtainta omaisuutta. Myytäväksi luovutetun omaisuuden arvo on ollut ilman myyjän pidättämää provisiota yhteensä 11.000 euroa ja provisio huomioiden noin 13.400 euroa.
Rangaistusseuraamus
Hovioikeus on lukenut Vastaajan syyksi kavalluksen. Teon kohteena on ollut 13.400 euron arvoinen omaisuus, joten Sirénin syyksi luettu menettely on teon kohteena olleen omaisuuden arvo huomioon ottaen lähes täyttänyt törkeän kavalluksen tunnusmerkistön. Sirénin rangaistusta on siten korotettava. Oikeudenmukainen rangaistus on neljä kuukautta vankeutta.