Konkurssi- ja yrityssaneeraustiedot maksutta saataville verkkoon 2018

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot esitetään siirrettäväksi saataville internetissä maksutta. Tarkoituksena on helpottaa velkojien tiedonsaantia sekä saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joita EU:n uusi maksukyvyttömyysasetus edellyttää.

Verkossa näkyisivät rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin sekä velallisen nimi ja osoite. Velallisen henkilötunnusta ei kuitenkaan julkaistaisi internetissä.

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin tiedot ovat Suomessa nykyisinkin julkisia, mutta ne eivät ole saatavilla verkossa. Rekisteristä saa tietoja pyytämällä niitä Oikeusrekisterikeskukselta. Rekisterin ote maksaa 22 euroa.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot olisivat esityksen mukaan saatavilla internetissä vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydettäisiin jatkossakin Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaisi tiedot maksutta.

Saatavien ilmoittamista rajat ylittävissä tilanteissa helpotettaisiin. Velkojat voisivat ilmoittaa saatavansa konkurssissa, yrityssaneerauksessa ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä suomen ja ruotsin kielen lisäksi englannin kielellä.

EU:n nykyistä maksukyvyttömyysasetusta sovelletaan konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Uutta asetusta ryhdytään soveltamaan myös yksityishenkilön velkajärjestelyyn 26. kesäkuuta 2017 alkaen. Jos velkajärjestelyn aloittamispäätös tehdään kyseisen ajankohdan jälkeen, se tunnustetaan myös muissa jäsenvaltioissa. Päätösten tunnustaminen parantaa velallisten asemaa ja mahdollisuuksia liikkua vapaasti rajojen yli esimerkiksi työn vuoksi.

Maksukyvyttömyysrekisterien tietojen julkaiseminen internetissä alkaisi EU-jäsenvaltioissa 26. kesäkuuta 2018. Uudistuksella edistettäisiin julkisten palvelujen digitalisointia, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

EU:n jäsenvaltioiden kansalliset maksukyvyttömyysrekisterit on tarkoitus liittää yhteen Euroopan oikeusportaalin https://e-justice.europa.eu avulla vuonna 2019. Portaalin kautta esimerkiksi ulkomainen velkoja voi hakea tietoja maksukyvyttömyysmenettelyistä.

Kuuluttamisesta Virallisessa lehdessä luovuttaisiin

Kuuluttamisesta konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa pääsääntöisesti luovuttaisiin, koska rekisterin tiedot olisivat saatavilla verkossa. Virallisessa lehdessä kuuluttaminen olisi kuitenkin edelleen mahdollista poikkeustilanteissa, kuten silloin, jos pesänhoitaja arvioi tuntemattomia velkojia olevan paljon.

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset liitettäisiin kuuluttamisen sijasta siihen hetkeen, jolloin konkurssin alkamisesta on tehty merkintä rekisteriin.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies