KHO:n ratkaisu oikeudenkäyntikuluista julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimiesMarkkinaoikeus 30.1.2018 nro 56/18
Erityisalojen hankintalain mukainen hankintailmoitus – Markkinaoikeuden toimivalta tutkia valitus hankintapäätöksestä – Valituksen tutkimatta jättäminen – Valittajan velvoittaminen korvaamaan kaupungin energiayhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa – Valitusluvan myöntäminen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta – Korvausvelvoitteen kohtuuttomuus
Kaupungin energiayhtiö oli ilmoittanut erityisalojen EU-hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta höyryputken maanrakennus- ja putkitöiden rakennusurakasta. Yhtiö oli valittanut kaupungin energiayhtiön tekemästä hankintapäätöksestä markkinaoikeudelle hankintapäätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti.
Markkinaoikeus jätti yhtiön valituksen tutkimatta. Markkinaoikeudella ei ollut julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) eikä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) nojalla toimivaltaa tutkia valitusta. Hankinnan kohde ei liittynyt erityisalojen hankintalain 6 §:n 1 ja 2 momentissa määriteltyyn toimintaan. Kaupungin energialaitos ei ollut myöskään hankintalain 5 §:n mukainen hankintayksikkö harjoittaessaan hankintailmoituksessa tarkoitettua toimintaa.
Markkinaoikeus hylkäsi yhtiön vaatimuksen kaupungin energiayhtiön velvoittamisesta korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut ja velvoitti yhtiön korvaamaan kaupungin energiayhtiön oikeudenkäyntikulut 10 000 eurolla viivästyskorkoineen.
Korkein hallinto-oikeus myönsi yhtiölle asiassa valitusluvan oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteen osalta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti ja 2 momentti huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että yhtiö, joka oli tehnyt valituksen markkinaoikeudelle päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti, joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Kysymys markkinaoikeuden toimivallasta oli tullut esille viran puolesta. Yhtiön ei voitu katsoa myöskään esittäneen markkinaoikeuskäsittelyn aikana hallintolainkäyttölain 75 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 5 §:ssä tarkoitettua aiheetonta väitettä tai muutoin pitkittäneen tahallisesti oikeudenkäyntiä. Vastaavasti kohtuutonta ei ollut, että kaupungin energiayhtiö joutui pitämään oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa vahinkonaan.
Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen edeltä tarkoitetuilta osin. Kaupungin energiayhtiö velvoitettiin korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 8 000 eurolla viivästyskorkoineen. Kaupungin energiayhtiön vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylättiin.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 149 § 2 momentti
Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 ja 2 momentti, 75 § 1 momentti
Oikeudenkäymiskaari 21 luku 5 §
Ks. ja vrt KHO 2016:26 ja KHO 29.9.2009 taltionumero 2376 (lyhyt ratkaisuseloste)