KHO:n ratkaisu jäteverosta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Asiassa oli KHO:ssa A Oy:n valituksen johdosta ratkaistavana, onko yhtiön ollut suoritettava jäteveroa nyt kysymyksessä olevalle kiinteistölle sijoitetusta tai sinne tuodusta jätteestä. Koska kiinteistöllä oli ollut kaatopaikka jo jäteverolain tullessa voimaan, jäteverolain 7 §:n 2 momentin säännös ei, toisin kuin HAO oli katsonut, tullut asiassa sovellettavaksi. Tämän vuoksi A Oy:n ei ollut suoritettava jäteveroa muusta kuin A Oy:n itse kiinteistölle toimittamasta jätteestä. Jälkiverotusaikaa koskeva valmisteverotuslain säännös huomioon ottaen jälkiverotus voi kohdistua aikaan 1.10.2011–16.8.2013.

KHO:2018:158
Jätevero – Jälkiverotus – Verovelvollisuus – Kaatopaikka – Kaatopaikan pitäjä – Yksityinen kaatopaikka – Verotettavan jätteen määrä
Vuosikirjanumero: KHO:2018:158
Antopäivä: 21.11.2018
Taltionumero: 5411
Diaarinumero: 368/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:158
A Oy oli syksyllä 2010 ostanut B Oy:ltä D:n kaupungissa sijaitsevan kiinteistön. B Oy:llä oli ollut vuodesta 2004 lähtien ympäristölupa harjoittaa kiinteistöllä purkujätteiden käsittelytoimintaa, joka käsitti betonijätteen sekä puun kantojen vastaanoton ja käsittelyn. Ympäristöluvan mukaan jäte oli tullut murskata ja toimittaa jätteenkäsittelyalueelta pois vähintään kerran vuodessa hyötykäyttöä varten, eikä jätettä ollut sallittua käyttää alueen maarakenteisiin. B Oy:n ympäristöluvan oli katsottu siirtyneen A Oy:lle 8.7.2011. A Oy oli 16.8.2013 siirtänyt ympäristöluvan C Oy:lle, joka jatkoi toimintaa A Oy:n omistamalla kiinteistöllä. Sittemmin ympäristöviranomaisen ja Tullin tarkastusten perusteella oli todettu, ettei kiinteistölle toimitettuja purkujätteitä ollut vuosien 2004–2014 aikana siirretty pois jätteenkäsittelyalueelta, vaan jätteet oli joko läjitetty tai käytetty alueen maarakenteisiin.
Tulli oli 20.8.2015 tekemällään jälkiverotuspäätöksellä määrännyt A Oy:n maksettavaksi jäteveroa jäteverolain 7 §:n 2 momentin nojalla siitä määrästä betoni-, tiili- ja puupurkujätettä, joka oli ollut kiinteistöllä marraskuussa 2014 asiantuntija-arvion mukaan.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kiinteistöllä oli ollut kaatopaikka jo jäteverolain tullessa voimaan 1.1.2011. Kiinteistön aiemman omistajan B Oy:n olisi jäteverolain 15 §:n 4 momentin nojalla tullut rekisteröityä jäteverovelvolliseksi 1.1.2011 lukien ja antaa jäteveroilmoitukset kiinteistölle toimittamistaan jätteistä. Vastaavasti A Oy:lle syntyivät mainitut velvollisuudet sen ryhtyessä harjoittamaan kiinteistöllä toimintaa.
Koska kiinteistöllä oli ollut kaatopaikka jo jäteverolain tullessa voimaan, jäteverolain 7 §:n 2 momentin säännös ei, toisin kuin hallinto-oikeus oli katsonut, tullut asiassa sovellettavaksi. Tämän vuoksi A Oy:n ei ollut suoritettava jäteveroa muusta kuin A Oy:n itse kiinteistölle toimittamasta jätteestä. Jälkiverotusaikaa koskeva valmisteverotuslain säännös huomioon ottaen jälkiverotus voi kohdistua aikaan 1.10.2011–16.8.2013.
Jäteverolaki (1126/2010) 1 § 1 momentti, 3 § 1 momentti (1126/2010) ja 2 momentti, 4 §, 5 § (1126/2010) 1 ja 2 momentti, 6 § 1 momentti, 7 § 1 ja 2 momentti, 9 § (1126/2010) 1 momentti, 10 § (1126/2010) 1 momentti, 11 § 1 momentti, 13 § (1126/2010) sekä 15 § 1 momentti, 2 momentti ja 4 momentti
Valmisteverotuslaki 33 § 1 momentti (182/2010), 34 §, 36 § 1 ja 2 momentti sekä 37 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 § 2 momentti 4 kohta
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 § (1792/2009) 1 momentti
Jäteverolaki (495/1996) 2 § (1157/1998) 1 momentti 4 kohta
Päätös, jota valitus koskee
Helsingin hallinto-oikeus 18.11.2016 nro 16/0973/5

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot