KHO:n päätös huostaanotettavan 14-vuotiaan lapsen kuulemisesta ja mielipiteen selvittämisestä hallinto-oikeudessa


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

KHO katsoi, että 14-vuotias lapsi oli riittävän selvästi HAO:sa ilmaissut suullisen käsittelyn toimittamista koskevan vaatimuksensa. Hän oli myös erikseen perustellut vaatimustaan suullisen käsittelyn toimittamiseen keskeisesti liittyvillä, asian käsittelyn välittömyyttä ja siten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita koskevilla syillä. Lapsella ei ollut asiaa HAO:ssa käsiteltäessä ollut oikeudenkäyntiavustajaa. HAO ei ollut voinut hylätä lapsen vaatimusta suullisen käsittelyn toimittamisesta ilmeisen perusteettomana.

KHO:2018:156
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lapsen puhevalta – Lapsen esittämä vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta – Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus – Lapsen kuuleminen ja mielipiteen selvittäminen
Vuosikirjanumero: KHO:2018:156
Antopäivä: 16.11.2018
Taltionumero: 5316
Diaarinumero: 1860/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:156
Hallinto-oikeudessa oli ollut kyse A:n ja B:n lapsen, tuolloin 14-vuotiaan C:n huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen käsittelystä. A ja B eivät olleet heitä sosiaalitoimessa kuultaessa vastustaneet huostaanottoa, mutta C oli itse vastustanut sitä. C oli hallinto-oikeudelle toimittamassaan selityksessä ilmoittanut haluavansa, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely, jotta hän voisi keskustella asiasta perusteellisesti. Selityksessään C oli ilmoittanut haluavansa, että suullisessa käsittelyssä olisivat läsnä hänen itsensä lisäksi hänen isänsä, isän puoliso ja ohjaajia. Hän oli kertonut pitävänsä enemmän puhumisesta kuin kirjoittamisesta ja haluavansa saada selvitystä huostaanottoasiasta.
Hallinto-oikeus oli lähettänyt C:lle kirjeen, jossa kerrottiin lapsen mielipiteen selvittämisen tarkoituksesta ja ilmoitettiin, että hallinto-oikeus voi tulla C:n sijaishuoltopaikkaan kuulemaan tätä, mikäli tämä niin toivoo. C ei ollut vastannut kirjeeseen. Hallinto-oikeus oli hylännyt C:n vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta ja hyväksynyt hakemuksen hänen ottamisestaan X:n kaupungin sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että tuolloin 14-vuotias C oli huostaanottoaan ja sijaishuoltoon sijoittamistaan koskevaa asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä käyttänyt erikseen omaa puhevaltaansa huoltajanaan toimineen isänsä ohella. Hänellä oli siten ollut itsenäinen oikeus vaatia häntä itseään koskeneessa asiassa suullisen käsittelyn toimittamista asiaa ensi asteen tuomioistuimena käsitelleessä hallinto-oikeudessa. Suullisen käsittelyn toimittamista koskeva prosessuaalinen oikeus on erityisen merkittävä perhe-elämän suojaan vakavasti puuttuvassa asiassa kuten lapsen huostaanottoa koskevassa asiassa, jossa lapsi itse oli vastustanut huostaanottoa. Lapsen mielipiteen selvittäminen lastensuojelulain 20 §:n nojalla ei menettelyllisesti korvaa tai vastaa suullisen käsittelyn toimittamista koskevaa oikeutta.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että C oli riittävän selvästi hallinto-oikeudessa ilmaissut suullisen käsittelyn toimittamista koskevan vaatimuksensa. Hän oli myös erikseen perustellut vaatimustaan suullisen käsittelyn toimittamiseen keskeisesti liittyvillä, asian käsittelyn välittömyyttä ja siten oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeita koskevilla syillä. C:llä ei ollut asiaa hallinto-oikeudessa käsiteltäessä ollut oikeudenkäyntiavustajaa. Hallinto-oikeus ei ollut voinut hylätä C:n vaatimusta suullisen käsittelyn toimittamisesta ilmeisen perusteettomana.
Lastensuojelulaki 21 § ja 40 §
Hallintolainkäyttölaki 37 § 1 momentti sekä 38 § 1 ja 3 momentti
Päätös, jota valitus koskee
Helsingin hallinto-oikeus 30.3.2017 nro 17/0186/5

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen