KHO ratkaisi alku vuonna lähes 800 asiaa enemmän kuin edellisvuonna

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus (KHO) rat­kai­si tam­mi-ke­sä­kuus­sa 2686 asiaa, mi­kä on 41 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuo­den vas­taa­va­na ai­ka­na.

Ke­sä­kuun lo­pus­sa KHO:ssa oli vi­reil­lä 3438 asiaa eli kym­me­nen pro­sent­tia vä­hem­män kuin vii­me vuo­den ke­sä­kuun lo­pus­sa, vaik­ka KHO:een tu­le­vien asioi­den mää­rä on kas­va­nut.- Olem­me pal­kan­neet tä­nä vuon­na ne­li­sen­kym­men­tä uut­ta tuo­ma­ria, esit­te­li­jää ja val­mis­te­li­jaa vah­vis­ta­maan lain­käyt­tö­re­surs­se­ja. Li­säk­si ul­ko­maa­lai­sa­siat on kes­ki­tet­ty uu­del­le jaos­tol­le. Olem­me myös ke­hit­tä­neet työ­me­ne­tel­miä ja luo­neet uu­sia toi­min­ta­ta­po­ja, sa­noo kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pre­si­dent­ti Pek­ka Vi­her­vuo­ri.

Asioi­den kes­ki­mää­räi­nen kä­sit­te­lyai­ka on ly­hen­ty­nyt 11,6 kuu­kau­des­ta 10,1 kuu­kau­teen.

Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen tu­li en­sim­mäi­sen vuo­si­puo­lis­kon ai­ka­na 2194 asiaa eli noin vii­si pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuo­den vas­taa­va­na ai­ka­na. Muu­tos joh­tuu ul­ko­maa­lai­sa­sioi­den mää­rän kas­vus­ta.

KHO rat­kai­see vuo­sit­tain ne­li­sen­tu­hat­ta va­li­tus­ta ja va­li­tus­lu­paa. Suu­rim­pia asia­ryh­miä ovat ul­ko­maa­lai­sa­siat, so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to se­kä ve­roa­siat. Ul­ko­maa­lai­sa­sioi­den mää­rän odo­te­taan vie­lä kas­va­van lop­pu­vuon­na.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto