KHO pysytti venäläisen rautatieyhtiön saaman maksun viisumittomien matkustajien tuomisesta Suomeen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO: Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksua kansainvälisessä rautatieliikenteessä koskeva purkuhakemus

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ulkomaalaislain 179 §:n mukaisen seuraamusmaksun määräämisen perusteena ei ole liikenteen harjoittaminen Suomessa. Olennaista seuraamusmaksun määräämisen edellytysten täyttymisen kannalta on ulkomaalaislain 173 §:n nojalla se, että matkustajat kuljetetaan ulkorajaliikenteessä Suomeen. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä venäläinen kuljetusyhtiö luovuttaa Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittämisen jälkeen ensimmäisellä, raja-asemaksi luokitellulla, Vainikkalan asemalla junan Valtion rautateiden operoitavaksi, jolloin myös vastuu venäläiseltä kuljetusyhtiöltä siirtyy suomalaiselle kuljetusyhtiölle. Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittämisen jälkeen venäläinen kuljetusyhtiö saapuu Suomen alueelle ja näin ollen myös Suomen lainsäädäntövaltaan kuuluvalle alueelle riippumatta siitä, että kysymys on raja-asemasta. Näin ollen edellytykset ulkomaalaislain 179 §:n mukaisen seuraamusmaksun määräämiselle täyttyvät riippumatta siitä, että RZD ei toimi liikenteenharjoittajana Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä tai Suomen rautateillä tapahtuvassa henkilöliikenteessä. Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentissa tarkoitetut purkuperusteet eivät purkuhakemuksessa tältä osin esitetyn perusteella täyty. - - - Korkein hallinto-oikeus toteaa valtiolla olevan oikeus vaatia, että kolmansista maista valtioon kuljetettavilla matkustajilla on maahan tullessaan voimassaolevat henkilötodistukset ja muut tarvittavat matkustusasiakirjat. Tämän vaatimuksen toteutumista edistää, että sen tehosteeksi voidaan määrätä seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määräämisellä on näin ollen selvä yhteys maahantulon sääntelyyn.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto