KHO ku mo si Viestintäviraston huo mat ta van mark ki na voi man te ley ri tyk sil le an ta mia enim mäis hin noit te lupää tök siä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Vies­tin­tä­vi­ras­to voi aset­taa HMV-te­ley­ri­tyk­sel­le vel­vol­li­suu­den vuok­ra­ta ti­laa­jayh­teyt­tä kil­pai­le­val­le te­ley­ri­tyk­sel­le.

Ti­laa­jayh­tey­del­lä tar­koi­te­taan si­tä te­le­ver­kon osaa, jo­ta käy­te­tään pu­he- ja laa­ja­kais­ta­liit­ty­mien tar­joa­mi­sek­si lop­pua­siak­kaal­le. Ti­laa­jayh­teyt­tä HMV-yri­tyk­sel­tä vuok­ran­nut te­ley­ri­tys voi tar­jo­ta alueen lop­pua­siak­kail­le laa­ja­kais­ta- ja pu­he­lu­pal­ve­lui­ta.

Vies­tin­tä­vi­ras­to oli huh­ti­kuus­sa 2015 an­ta­nut DNA Oy:lle, Eli­sa Oyj:lle, An­via Te­le­com Oy:lle, Lou­nea Oy:lle ja Te­lia­So­ne­ra Fin­land Oyj:lle vuo­den 2015 alus­ta voi­maan tul­leen tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren no­jal­la ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den enim­mäis­hin­noit­te­lua kos­ke­vat pää­tök­set. DNA, Eli­sa, An­via ja Lou­nea va­lit­ti­vat pää­tök­sis­tä kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kiel­si Vies­tin­tä­vi­ras­ton pää­tös­ten täy­tän­töön­pa­non hei­nä­kuus­sa 2015.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi tä­nään an­ta­mil­laan pää­tök­sil­lä, et­tä Vies­tin­tä­vi­ras­ton oli tul­lut so­vel­taa asiois­sa nou­da­tet­ta­vaan me­net­te­lyyn tie­toyh­teis­kun­ta­kaar­ta, sil­lä pää­tök­set oli an­net­tu tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren voi­maan­tu­lon jäl­keen.

Kos­ka kui­ten­kin tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren mu­kai­nen ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den kus­tan­nus­suun­tau­tu­neen hin­noit­te­lun ar­vioin­ti­mal­li saat­toi joh­taa HMV-te­ley­ri­tyk­sen kan­nal­ta epäe­dul­li­sem­paan lop­pu­tu­lok­seen kuin vies­tin­tä­mark­ki­na­lain mu­kai­nen ar­vioin­ti­mal­li, ei Vies­tin­tä­vi­ras­ton oli­si tul­lut ar­vioi­da ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den hin­noit­te­lun kus­tan­nus­suun­tau­tu­nei­suut­ta tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren mu­kai­ses­ti. Kus­tan­nus­suun­tau­tu­nei­suu­den ar­vioin­tiin oli­si tul­lut so­vel­taa vies­tin­tä­mark­ki­na­la­kia. Vies­tin­tä­vi­ras­to oli si­ten so­vel­ta­nut ti­laa­jayh­teys­tuot­tei­den kus­tan­nus­suun­tau­tu­nei­suu­den ar­vioin­tiin vää­rää la­kia.

Vies­tin­tä­vi­ras­ton val­von­ta­pää­tök­set kos­ki­vat te­le­verk­koon pää­syn tuk­ku­mark­ki­nan viit­tä suur­ta toi­mi­jaa ja val­tao­saa ky­sei­ses­tä mark­ki­nas­ta ja ky­sy­myk­ses­sä ole­van mark­ki­nan tuot­teis­ta. Laa­juu­ten­sa ja vai­ku­tus­ten­sa vuok­si Vies­tin­tä­vi­ras­ton pää­tös­ten ei kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös­ten mu­kaan voi­tu kat­soa ole­van tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la yk­sit­täis­ta­pauk­sel­li­sia.

Vie­lä kor­kein hal­lin­to-oi­keus kat­soi DNA Oy:ta kos­ke­vas­sa vuo­si­kir­ja­pää­tök­ses­sään, et­tä pää­tös­ten muo­dos­ta­ma ko­ko­nai­suus ja nii­den laa­juus huo­mioon ot­taen Vies­tin­tä­vi­ras­ton oli­si tul­lut nou­dat­taa tie­toyh­teis­kun­ta­kaa­ren ja unio­nin sään­te­lyn mu­kai­sia kan­sal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä kuu­le­mis­me­net­te­ly­jä.

Tä­nään an­ne­tuis­ta pää­tök­sis­tä DNA Oy:tä kos­ke­va pää­tös on jul­kais­tu KHO:n vuo­si­kir­ja­pää­tök­se­nä.

KHO 2016:112

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto