Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut osingonjaosta in natura

Asiassa KVL:2019/63 katsottiin, että A Oyj oli osingonjaon yhteydessä suorittanut osakkeenomistajiensa puolesta näille kuuluvan veron. A Oyj:n maksama varainsiirtovero oli siten katsottava voitonjaon luonteiseksi eräksi, jota ei voitu pitää EVL 7 §:ssä tarkoitettuna yhtiön tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena vähennyskelpoisena menona. Asiassa KVL:2019/64 katsottiin, että kun A Oyj oli suorittanut X:n puolesta tälle kuuluvan, arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta johtuvan veron, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakija sai pääomatulon, joka oli TVL 32 §:n mukaista muuta sellaista tuloa, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Ennakkoratkaisut verovuodelle 2019. (Ei lainvoim. 14.1.2020)

KVL:2019/63
Antopäivä 19.12.2019
Diaarinumero VH/3684/02.05.04/2019
Elinkeinotulon verotus, Menon vähennyskelpoisuus, Osingonjako in natura, Varainsiirtovero
A Oyj oli luopunut B Oyj:n osakkeiden omistuksesta jakamalla B Oyj:n osakkeita osinkona osakkeenomistajilleen. A Oyj oli maksanut osakkeina jaettavasta osingosta maksettavan varainsiirtoveron osakkeenomistajiensa puolesta hallussaan olevilla käteisvaroilla. Hakemuksen mukaan B Oyj:n osakkeet eivät olleet kuuluneet A Oyj:n käyttöomaisuuteen ja osingonjako in natura oli yhtiön verotuksessa veronalainen luovutus.
Keskusverolautakunta katsoi, että A Oyj oli osingonjaon yhteydessä suorittanut osakkeenomistajiensa puolesta näille kuuluvan veron. A Oyj:n maksama varainsiirtovero oli siten katsottava voitonjaon luonteiseksi eräksi, jota ei voitu pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettuna yhtiön tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneena vähennyskelpoisena menona.
Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.
Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 §
Varainsiirtoverolaki 15 § 1 mom.
KVL:2019/64
Antopäivä 19.12.2019
Diaarinumero VH/3683/02.05.04/2019
Henkilökohtaisen tulon verotus, Osingonjako in natura, Varainsiirtovero
X omisti A Oyj:n osakkeita. A Oyj luopui B Oyj:n osakkeiden omistuksesta siten, että se jakoi B Oyj:n osakkeita osinkona osakkeenomistajilleen. A Oyj oli maksanut ja ilmoittanut osakkeina jaettavasta osingosta maksettavan varainsiirtoveron osakkeenomistajiensa puolesta.
Kun A Oyj oli suorittanut X:n puolesta tälle kuuluvan, arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta johtuvan veron, keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa hakija sai pääomatulon, joka oli tuloverolain 32 §:n mukaista muuta sellaista tuloa, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen.
Ennakkoratkaisu verovuodelle 2019.