Kaukasiankoira karkasi pihalta ja puri ohikulkeneita koiria - eläimen vartioimatta jättämisestä sakot ja korvausvelvollisuus


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

KO oli tuominnut naisen (A) kahdesta (1-2) eläimen vartiomatta jättämisestä 15 päiväsakon rangaistukseen ja miehen (B) kolmesta (1-3) eläimen vartiomatta jättämisestä 30 päiväsakon rangaistukseen. Lisäksi A ja B oli velvoitettu yhteisvastuullisesti korvaamaan asianomistaja C:lle omistamansa koiran puremisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut 155 euroa ja D:lle omistamansa koiran puremisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut 333,68 euroa. HO ei myöntänyt vastaajille jatkokäsittelylupaa. (Vailla lainvoimaa 21.11.2018)

A oli pyytänyt HO:ssa, että kohtien 1 ja 2 syytteet eläimen vartioimatta jättämisestä hylätään ja että hänet vapautetaan kaikesta korvausvelvollisuudesta asiassa.
B oli vaatinut, että kohtien 1-3 syytteet eläimen vartioimatta jättämisestä hylätään sekä että hänet vapautetaan korvausvelvollisuudesta kohdassa 2 ja kokonaan korvausvelvollisuudesta valtiolle. Joka tapauksessa B oli vaatinut rangaistuksen alentamista.
HO tutki edellytykset jatkokäsittelyluvan myöntämiselle. Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty. KO:n ratkaisu jäi pysyväksi.
KO:n tuomiosta:
Kohta 1
Ensisijaisen syytteen 1 (Eläimen vartioimatta jättäminen 14.6.2017) mukaan A:n ja B:n omistama kaukasiankoira -rotuinen isokokoinen koira oli ollut vapaana taikka päässyt vapaaksi omakotitalon pihalla, josta se oli juossut kadulle yrittäen ensin purra ohikulkenutta C:tä ja purren sen jälkeen tämän koiraa vasempaan lonkkaan, johon oli tullut haava.
Näytön arviointi ja johtopäätökset KO:ssa
"Asiassa on riidatonta, että A:n ja B:n koira on päässyt karkaamaan ja purrut asianomistaja C:n koiraa aiheuttaen tälle vertavuotavan haavan.
Riitaista asiassa sen sijaan on se, ovatko vastaajat toimineet tilanteessa tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. Rikoslain 44 luvun 15 §:n mukaan eläimen vartioimatta jättämisestä on tuomittava se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmiselle vaarallisen eläimen, josta on vastuussa.
Käräjäoikeus katsoo vastaaja B:n kertomuksen ja syyttäjän kirjallisena todisteena esittämän kaukasiankoiran luonnekuvauksen nojalla näytetyn, että kaukasiankoira on isokokoinen ja erittäin vaativa koirarotu. Asianomistajan kertomusta siitä, että koira oli yrittänyt ensin käydä häneen kiinni ja, että koira oli aiemminkin rynnännyt kadulle, on pidettävä uskottavana. Näin ollen koiran voidaan katsoa olevan vaarallinen ihmisille. Käräjäoikeus katsoo, että A:lla ja B:llä kaukasiankoiran omistajina on ollut korostunut huolellisuusvelvoite pitää koira kytkettynä ja varmistaa, ettei se pääse karkaamaan ottaen huomioon koiran aiemman käyttäytymisen sekä rodun ominaispiirteet. Asiassa on kuitenkin jäänyt näyttämättä, että kysymys olisi tahallisesta teosta. Näin ollen A ja B ovat törkeästä huolimattomuudesta jättäneet asianmukaisesti vartioimatta ihmiselle vaarallisen eläimen, josta ovat olleet vastuussa. Syytekohta on näytetty toteen."
Kohta 2
Ensisijaisen syytteen 2 (Eläimen vartioimatta jättäminen 17.10.2017) mukaan A:n ja B:n omistama kaukasiankoira -rotuinen isokokoinen koira oli ollut vapaana taikka päässyt vapaaksi omakotitalon pihalla, josta se oli juossut kadulle ja hyökännyt ohikulkeneen D:n omistaman koiran kimpuun sekä purrut ja retuuttanut tätä aiheuttaen tälle syvät haavat reiteen.
Näytön arviointi ja johtopäätökset KO:ssa
"Todistaja on kertonut tapahtumista loogisesti ja uskottavasti. Todistajan havainnot koiran ulkonäöstä ovat olleet riittävän tarkkoja yksilöimään hyökänneen koiran A:n ja B:n koiraksi. Käräjäoikeus ei pidä uskottavana, että asuinalueella olisi tapahtuma-aikaan ollut vapaana toinen vastaavannäköinen koira, joka olisi käynyt todistajan isän koiran kimppuun. Todistaja on kertonut koiran tulleen talosta sisältä ja hyökkäyksen jälkeen juosseen sinne takaisin.
Vastaaja B on kiistänyt vastaajien ajaneen henkilöautolla tapahtuma-aikaan X-kadun pihaan. B on kertonut, että hänellä on pakettiauto eikä hän aja henkilöautolla. Käräjäoikeus pitää mahdollisena, että tapahtuma-aikaan X-kadun pihaan on ajanut ja sisään taloon on mennyt muita henkilöitä kuin A tai B. Käräjäoikeus katsoo, että A ja B ovat joka tapauksessa koiran omistajina olleet vastuussa koirastaan, vaikka eivät olisi itse avanneet ovea ja päästäneet koiraa karkuun. Kaukasiankoiran rotutyypillinen luonne huomioiden ei ole ollut ennalta-arvaamatonta, että koira on pyrkinyt karkaamaan, kun ulko-ovi avataan. Vastaajat eivät ole riittävän huolellisesti varmistuneet siitä, ettei koira pääse karkaamaan ja aiheuttamaan vahinkoa.
Käräjäoikeus katsoo samoin perustein kuin kohdassa 1, että A:lla ja B:llä kaukasiankoiran omistajina on ollut korostunut huolellisuusvelvoite varmistaa, ettei koira pääse karkaamaan ottaen huomioon koiran aiemman käyttäytymisen sekä rodun ominaispiirteet. Asiassa on kuitenkin jäänyt näyttämättä, että kysymys olisi tahallisesta teosta. Näin ollen A ja B ovat törkeästä huolimattomuudesta jättäneet asianmukaisesti vartioimatta ihmiselle vaarallisen eläimen, josta ovat olleet vastuussa. Syytekohta on näytetty toteen.
Kohta 3
Ensisijaisen syytteen 3 (Eläimen vartioimatta jättäminen 7.11.2017) mukaan A:n ja B:n omistama kaukasiankoira -rotuinen isokokoinen koira oli ollut vapaana taikka päässyt vapaaksi omakotitalon pihalla, josta se oli juossut kadulle ja hyökännyt ohikulkeneen E:n omistaman koiran kimpuun purren tätä takapuoleen hännän alle. B oli ollut tapahtuma-aikaan talon pihalla ja siten valvontavastuussa koirastaan.
Näytön arviointi ja johtopäätökset KO:ssa
"Asiassa on riidatonta, että A:n ja B:n omistama koira on päässyt, B:n ollessa siitä valvontavastuussa, karkaamaan E:n omistaman koiran kimppuun.
Kuten kohdassa 1, myös kohdassa 3 riitaista on se, onko B toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti tilanteessa.
Käräjäoikeus katsoo samoin perustein kuin kohdassa 1, että B:llä on kaukasiankoiran omistajana ja siitä valvontavastuussa olevana ollut korostunut huolellisuusvelvoite varmistaa, ettei koira pääse karkaamaan huomioon ottaen koiran aiemman käyttäytymisen sekä rodun ominaispiirteet. Asiassa on kuitenkin jäänyt näyttämättä, että kysymys olisi tahallisesta teosta. Näin ollen B on törkeästä huolimattomuudesta jättänyt asianmukaisesti vartioimatta ihmiselle vaarallisen eläimen, josta on ollut vastuussa. Syytekohta on näytetty toteen."
Rangaistusseuraamus ja rangaistuksen mittaaminen
"Rangaistusta mitattaessa on rikoslain 6 luvun 3 §:n mukaan otettava huomioon rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.
Eläimen vartioimatta jättämisestä voidaan tuomita ainoastaan sakkorangaistus. Käräjäoikeus on rangaistuksen mittaamisessa ottanut huomioon rikoksen teko-olosuhteet sekä vakiintuneen rangaistuskäytännön.
A:n ilmoittamien tulotietojen perusteella arvioituna hänen tulonsa ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen. Ilmoitettujen tulotietojen oikeellisuutta ei ole syytä epäillä, joten päiväsakon rahamäärä perustuu näin ollen ilmoitettuihin tulotietoihin.
B:n osalta päiväsakon rahamäärä perustuu rikoslain 2 a luvun 2 §:n mukaisesti viimeksi vahvistetun verotuksen mukaisiin tulotietoihin jotka ovat yhteneväiset B:n itsensä ilmoittamiin tulotietoihin.
Käräjäoikeudelle toimitettuun 24.5.2018 päivättyyn lääkärinlausuntoon ja siitä ilmeneviin A:n terveydentilaan liittyviin seikkoihin perustuen A:n osalta rangaistusta kohtuullistetaan rikoslain 6 luvun 7 §:n 2 kohdan nojalla."
Yksityisoikeudellinen korvausvelvollisuus
"Yksityisoikeudellinen korvausvelvollisuus perustuu syyksilukemiseen ja vastaajien oikeaksi myöntämiin määriin.
- - -
A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan asianomistaja C:lle omistamansa koiran puremisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut 155 euroa.
A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan asianomistaja D:lle omistamansa koiran puremisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut 333,68 euroa."
Turun hovioikeus 20.11.2018
Päätös 18/150808
Asianro R 18/1353
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 13.06.2018 nro 125483
Asia Eläimen vartioimatta jättäminen ym.
Valittaja A, B

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot