Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvasta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

EU:n tuomioistuimen julkisasiamies hyväksyy Saksan EU-maahanmuuttajiin soveltaman kolmen kuukauden tukisäännön

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

1) Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY 24 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka nojalla muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta evätään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna 9.12.2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 1244/2010, 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ”erityinen maksuihin perustumaton rahaetuus”, joka on samalla direktiivissä 2004/38 tarkoitettu ”sosiaaliavustus”, niiden kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta, jotka hän oleskelee vastaanottavan jäsenvaltion alueella, ei ole ristiriidassa sen kanssa.

2) Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka nojalla muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta evätään tietyt asetuksen N:o 883/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1244/2010, 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ”erityiset maksuihin perustumattomat rahaetuudet”, jotka helpottavat pääsyä työmarkkinoille, niiden kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta, jotka he oleskelevat vastaanottavan jäsenvaltion alueella, ilman että heille annettaisiin mahdollisuutta osoittaa tosiasiallista yhteyttä vastaanottavan jäsenvaltion työmarkkinoihin, on ristiriidassa SEUT 45 artiklan 2 kohdan kanssa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto