Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus hakukoneiden kaupallisista tarjoajista


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies


Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Landgericht Berlin 

1. Jos jäsenvaltio ottaa käyttöön tekijänoikeuslainsäädännössään uusia säännöksiä, joiden mukaan internetin hakukoneiden kaupallisilla tarjoajilla ei ole ilman asianmukaista lupaa oikeutta asettaa saataviin otteita lehtikustantajien tuottamasta tietystä teksti-, kuva- ja videosisällöstä, onko tällaisesta säännöksestä ilmoitettava Euroopan komissiolle teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY,sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta 20.11.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/96/EY.

2. Tämä on pohjimmiltaan nyt käsiteltävässä ennakkoratkaisupyynnössä esitetty kysymys. Asiassa on riidatonta, ettei kyseistä Saksan lainsäädäntöä ilmoitettu komissiolle tällä tavalla. Samoin on selvää, että jos ilmoittamista edellytettiin direktiivin 98/34 säännöksissä, kansallisen tuomioistuimen on jätettävä soveltamatta kyseistä kansallista lainsäädäntöä myös yksityisten oikeussubjektien välisessä oikeudenkäynnissä, kunnes ilmoittaminen on tehty. 

3. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty Landgericht Berlinissä vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, jossa asianosaisina ovat VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH, Saksan lainsäädännön mukaisesti hyväksytty yhteishallinnointiorganisaatio, joka hallinnoi tekijänoikeutta ja lähioikeuksia muun muassa lehtikustantajien puolesta, ja Google LLC, joka ylläpitää Google search ‑hakukonetta verkkotunnuksilla www.google.de ja www.google.com ja Google News ‑palvelua, jota voidaan käyttää erikseen Saksaa varten varatussa osoitteessa news.google.de tai maailmanlaajuisessa osoitteessa news.google.com.

4. VG Media nosti jäsentensä puolesta vahingonkorvauskanteen Googlea vastaan, koska Google oli käyttänyt 1.8.2013 alkaen omissa palveluissaan tekstiotteita ja videoita VG Median jäsenten tuottamasta painetusta sisällöstä ja mediasisällöstä maksamatta siitä asianmukaista maksua.

5. Saksan liittotasavalta otti 1.8.2013 käyttöön lehtikustantajia koskevan lähioikeuden tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista annetun lain 87 f ja 87 h §:ssä. Koska kyseisestä lakiehdotuksesta ei ilmoitettu komissiolle direktiivin 98/34 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti – ja kuten olen jo huomauttanut, ilmoittamatta jättämisestä seuraa, ettei kansallisia säännöksiä voida soveltaa ja ettei niihin siten voida vedota yksityisiä oikeussubjekteja vastaan –, Landgericht Berlin on esittänyt unionin tuomioistuimelle kaksi sitä koskevaa ennakkoratkaisukysymystä, ovatko kyseiset UrhG:n säännökset direktiivin 98/34 kohdassa tarkoitettuja ”palveluja koskevia määräyksiä” ja siten yleisluontoisia vaatimuksia, jotka koskevat tietoyhteiskunnan palvelujen saatavuutta ja palvelutoiminnan harjoittamista, eivätkä ”määräyksiä, jotka eivät erityisesti koske” näitä palveluja.

6. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on myös pyytänyt tulkitsemaan kyseisen direktiivin 1 artiklan 11 alakohdassa tarkoitettua teknisen määräyksen käsitettä. Ennen näiden kysymysten tarkastelua on ensin tarpeen määrittää sovellettava lainsäädäntö.
Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että Landgericht Berlinin esittämiin kahteen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan seuraavasti:
Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tiettyjen direktiivien mukauttamisesta tavaroiden vapaan liikkuvuuden alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta 20.11.2006 annetulla neuvoston direktiivillä 2006/96/EY, 1 artiklan 2 ja 5 alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset kansalliset säännökset, joissa kielletään yksinomaan hakukoneiden kaupallisia tarjoajia ja sisältöanalyysipalvelujen kaupallisia tarjoajia muttei muita – myöskään kaupallisia – käyttäjiä asettamasta lehtituotteita tai niiden osia yleisön saataviin, ovat tietoyhteiskunnan palveluja erityisesti koskevia määräyksiä. Direktiivin 98/34 1 artiklan 11 alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset kansalliset säännökset muodostavat kyseisessä säännöksessä tarkoitetun teknisen määräyksen, josta on ilmoitettava saman direktiivin 8 artiklan 1 kohdan nojalla.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot