Hyvin alhaisen THC-pitoisuuden hampun maahantuonti oli huumausainerikoksena rangaistaistavaa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

HelHO:2015:8 Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Rangaistavuus

Kohta 1: Tullilaboratorion tutkimusselosteesta ilmeni, että 17,9 gramman kannabiskasvin THC-pitoisuus on ollut 1,7 p-%.
Kohta 2: Tullilaboratorion toisesta tutkimusselosteesta ilmeni, että näytteen 1 on todettu sisältävän 2,16 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-%, näytteen 3 on todettu sisältävän 89,9 grammaa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet THC:tä pitoisuuden ollessa 0,5 p-%, näytteen 4 on todettu sisältävän 2,13 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä pitoisuuden ollessa 0,1 p-%, näytteiden 5, 6, 7 on todettu sisältävän 1,31 kiloa, 2,04 ja 2,69 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä näytteiden pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-%, näytteiden 16 ja 17 on todettu sisältävän 1,1 grammaa ja 4,7 grammaa kasvirouhetta ja kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet THC:tä ja näytteiden 18 ja 19 on todettu sisältävän 934,9 grammaa ja 1,35 kiloa kasvirouhetta, joka on sisältänyt pieniä määriä THC:tä näytteiden pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-% ja 0,1 p-%.Itä-Suomen syyttäjänviraston päätös syyttämättäjättämisestä koskee A:ta. Päätöksen mukaan A on toukokuussa 2009 vuokrannut 1,7 hehtaaria peltoa Keiteleeltä ja kylvänyt koneellisesti pellolle eri lähteistä hankkimiaan hampun siemeniä. Asiassa on tutkittu, onko A viljellyt hamppua käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena. Päätöksen mukaan asiassa ei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

A on kertonut, että hän oli saanut kasvit ennen Suomeen tuloaan Viron poliisilta. Kasveilla oli vapaa liikkuvuus. Hän oli myynyt hamppua Suomessa laillisesti muun muassa teenä. Hänen oli tarkoitus jatkossa toimia Virossa Cannabis Sativa Oü:n toimitusjohtajana ja yrittäjänä. Hän oli tuonut erän Suomeen myydäkseen sitä teenä erilaisilla festivaaleilla. Teen myynti olisi tuottanut noin 500 euroa päivässä.

Käräjäoikeus: Kannabiksen käyttö huumausaineena perustuu sen THC-pitoisuuteen. Ottaen huomioon syytekohdan 2 kannabiskasvien huomattavan alhainen THC-pitoisuus, on selvää, ettei niillä olisi ollut minkäänlaista menekkiä Suomen huumausainemarkkinoilla. Kasvien huomattavan alhainen THC-pitoisuus huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo, ettei kasveja olisi voitu millään järkevällä tavalla voitu hyödyntää huumausainekäytössä eikä tällaiselle huumausaineelle ole Suomessa myöskään markkinoita. Tämä tukee A:n väitettä siitä, että kasvit oli tuotu Suomeen muussa tarkoituksessa kuin käytettäväksi huumausaineena.

Neuvoston asetuksen yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (N:o 1782/2003) 52 artiklan mukaan tuen saamisen edellytyksenä on hampun tuotannossa, että tuotannossa käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus saa olla enintään 0,2 prosenttia.

Hylätty syyte: 2.Törkeä huumausainerikos 06.04.2013

Syyksi luettu rikos: 1.Huumausainerikos 22.11.2012 Rikoslaki 50 luku 1 §

Rangaistusseuraamukset

Sakko 10 päiväsakkoa a 6,00 euroa = 60,00 euroa

Hovioikeus: Asiassa on riidatonta, että kohdan 1 kannabiserästä otetun 17,9 gramman näytteen THC-pitoisuus on ollut 1,7 painoprosenttia. Riidatonta on myös, että kohdan 2 kannabiserä on siitä otettujen näytteiden mukaan sisältänyt THC:tä siten, että 89,9 gramman näyte on sisältänyt THC:tä 0,5 painoprosenttia ja muu osuus syytteen noin 12.700 gramman kokonaismärästä on sisältänyt joko 0,1 painoprosenttia tai tätä vähemmän THC:ta. 3.045,8 gramman osuus A:n hallussa ollutta kannabista ei ole sisältänyt lainkaan THC:ta eikä häntä tältä osin ole syytetty rikoksesta.

Hovioikeus toteaa, että rikoslain 50 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa ei toisin kuin viljelyä koskevassa 2 kohdassa ole edellytetty sitä, että huumausainetta tuotaisiin maahan tai vietäisiin maasta huumausaineena käytettäväksi. Pykälän 2 tai 3 kohdassa tai huumausainelaissa tai sen taustalla olevassa huumausaineyleissopimuksessa ei ole asetettu huumausaineen määritelmän kannalta mitään alarajaa kannabiksen THC-pitoisuudelle. Koska THC:tä voidaan pitää kannabiksen tärkeimpänä vaikuttavana aineena, on huumausaineen käsitteen tulkinnan kannalta kuitenkin edellytettävä sitä, että teon kohteena ollut kannabis ylipäänsä sisältää THC:ta...

Kun edellä kuvatut lain säännökset huomioiden vähäisenkin määrän THC:ta sisältävä kannabis voidaan katsoa huumausaineeksi ja koska huumausaineen maahantuonti on yksiselitteisesti kiellettyä, tulee A:n syyksi lukea huumausainerikos kohdissa 1 ja 2 jo tällä perusteella. Merkitystä ei tältä osin ole sillä, että vähäisen määrän THC:ta sisältävän kannabiksen käyttäminen huumausaineena voi sellaisenaan olla epätarkoituksenmukaista. Koska lain säännökset ovat tältä osin selviä ja yksiselitteisiä, ei merkitystä A:n tahallisuuden kannalta ole myöskään häneen kohdistuvalla ja 6.8.2012 annetulla syyttämättäjättämispäätöksellä, etenkin kun mainitussa päätöksessä on ollut kyse kannabiksen kasvattamisesta.

Näin ollen A on syyllistynyt huumausainerikokseen myös kohdassa 2 ja käräjäoikeuden tuomiota on tältä osin muutettava. Kohdan 1 osalta käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei ole ilmennyt aihetta...

Punnitessaan 2 kohdan osalta edellä selostettuja teon törkeyttä puoltavia ja sitä vastaan esitettyjä seikkoja, hovioikeus katsoo, että tekoa on, huomioon ottaen kannabiksen suuri määrä ja teon olosuhteet, kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Näin ollen A on syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen.

Rangaistusasteikko törkeästä huumausainerikoksesta on edellä todetusti yhdestä kymmeneen vuoteen vankeutta. Ottaen huomioon teon kohteena olleen kannabiksen huomattavan alhaisen THC-pitoisuuden, hovioikeus katsoo, että A:lle tuomittavan rangaistuksen on tässä asiassa oltava tuntuvasti vastaavasta kannabiserästä tavanomaisesti tuomittavaa rangaistusta lievempi. Hovioikeus arvioi oikeudenmukaiseksi rangaistukseksi 1 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistuksen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto