Hyväksyttävästä ikäsyrjintäperusteesta olisi tullut säätää lailla, kouluttautumisviran hakijaa oli syrjitty

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Turun HAO: Virkavaali – koulutusvirka – haastatteluun kutsuminen - ikäsyrjintä – oikeuttamisperuste – lailla säätäminen

Asiassa oli kysymys erikoistuvan hammaslääkärin koulutusviran täyttämisestä (v. 2015) hampaiston oikomishoidon erikoisalalla. Virkaa hakenut X (s. 1962) valitti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksestä katsoen, että hän oli virkaan työkokemuksensa ja täydennyskoulutuksensa perusteella ansioitunein ja että häntä oli virkaa täytettäessä syrjitty ikänsä perusteella, koska häntä ei ollut kutsuttu haastatteluun.

Asiassa saadun selvityksen perusteella X oli työkokemuksensa ja täydennyskoulutuksensa perusteella yksi ansioituneimmista viran hakijoista. Koska X:ää ei ollut kutsuttu haastatteluun vaan haastatteluun oli kutsuttu ainoastaan häntä huomattavasti nuorempia henkilöitä (s. 1983–1989), X:ää oli ikänsä perusteella kohdeltu vertailukelpoisessa tilanteessa epäsuotuisammin kuin muita hakijoita. Tilanteessa oli siten kysymys välittömästä syrjinnästä, ellei kohtelulle ollut yhdenvertaisuuslain 11 ja 12 §:ssä säädettyä oikeuttamisperustetta.

Hallinto-oikeus totesi, että X:n epäsuotuisalle kohtelulle ei ollut yhdenvertaisuuslain 11 § ja 12 §:ssä säädettyä oikeuttamisperustetta. Kuntayhtymä oli katsonut olleen perusteltua asettaa kyseisen virantäytön yhdeksi tavoitteeksi varmistaa riittävän pitkä ura koulutuksen päätyttyä. Hallinto-oikeus totesi, että yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun direktiivin (työsyrjintädirektiivi) mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että ikään perustuvaa erilaista kohtelua ei pidetä syrjintänä, jos sillä on kansallisen lainsäädännön puitteissa objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu, erityisesti työllisyyspoliittinen, työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskeva oikeutettu tavoite. Tällaista erilaista kohtelua voi direktiivin mukaan olla erityisesti enimmäisiän vahvistaminen työhönoton edellytykseksi kyseisen toimen koulutusvaatimusten perusteella, jotta työ voisi kestää kohtuullisen ajan ennen eläkkeelle siirtymistä. Viimeksi mainittua oikeuttamisperustetta ei kuitenkaan ole otettu yhdenvertaisuuslakiin, vaikka lain 11 §:ssä nimenomaan korostetaan lailla säätämisen vaatimusta, kun on kyse koulutuksen saamisesta. Asiassa on myös otettava huomioon se, että oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on perustuslailla turvattu perusoikeus, josta sallittujen poikkeusten tulee mahdollisimman yksiselitteisesti käydä ilmi suoraan laista. Tähän nähden hallinto-oikeus katsoi, että X:n ikään perustuva erilainen kohtelu erikoistumiskoulutukseen otettaessa ei ollut oikeutettua myöskään yhdenvertaisuuslain 12 §:n 2 momentin nojalla.

Koska X:ää ei ollut kutsuttu haastatteluun, asian valmistelu oli ollut virheellistä. Virkavalintaa koskenut päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä, joten hallinto-oikeus kumosi virkavalintaa koskeneen päätöksen ja myös sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen asiassa tekemän oikaisupäätöksen.

Äänestys 2 – 1

Vähemmistöön jäänyt hylkäsi valituksen seuraavilla perusteilla:

Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on perustuslaissa turvattu perusoikeus, josta sallittujen poikkeusten tulee mahdollisimman yksiselitteisesti käydä ilmi suoraan laista. Erilaisen kohtelun oikeuttaminen koulutusvirkaan valittaessa pelkästään yhdenvertaisuuslain 12 §:n 2 momentin suhteellisen väljän säännöksen perusteella ei siten ole täysin sopusoinnussa perustuslain asettamien vaatimusten kanssa. X on valintaa tehtäessä kuitenkin ollut jo 53-vuotias, joten hän olisi kolmivuotisen koulutuksen päätyttyä 56-vuotias. Hammaslääkäreistä vain pieni osa koulutetaan oikomishoidon erikoishammaslääkäreiksi. Näin ollen riittävän oikomishoitoon erikoistuneen hammaslääkärikapasiteetin ylläpitämistä voidaan pitää sellaisena objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltuna työmarkkinoita koskevana tavoitteena, jonka perusteella X on voitu ikänsä takia asettaa epäsuotuisaan asemaan. Toimialuejohtajan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, ettei X:ää ole kutsuttu haastatteluun. Toimialuejohtajan ja yhtymähallituksen päätökset eivät ole muutenkaan lainvastaisia.

http://www.oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeusratkaisut/hallintooikeusratkaisut/1475658240362.html

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto