Hovioikeus velvoitti valtion maksamaan valittajalle viivästyshyvitystä 4.500 euroa käräjäoikeudessa 7 vuotta 5 kuukautta kestäneessä ulosoton täytäntöönpanoriidassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Vaikka tässä tapauksessa kyse oli ollut aineistoltaan tavallista laajemmasta riita-asiasta, johon oli sisältynyt laadultaan vaikeahkoja oikeudellisia kysymyksiä, asian käsittelyaika käräjäoikeudessa oli kuitenkin ollut selvästi pidempi kuin mikä asian laatuun ja laajuuteenkin nähden oli ollut perusteltua. Hovioikeus päätyi siihen, että oikeudenkäynti oli viivästynyt valtion vastuulla olevasta syystä kolmella vuodella. (Vailla lainvoimaa 9.11.2018)

Vaasan hovioikeus 6.11.2018
Tuomio Nro 459
Diaarinumero S 17/1076
Ratkaisu, josta on valitettu
Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 24.8.2017 nro 6612
Asia Täytäntöönpanoriita ulosottoasiassa
Hovioikeuden tuomion perusteluja
5. Oikeudenkäynnin viivästyksestä maksettava hyvitys
Valittaja on katsonut, että oikeudenkäynti on pohjanmaan käräjäoikeudessa viivästynyt siten, että viivästys loukkaa hänen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa ja että valittajalle on tämän vuoksi suoritettava valtion varoista korvausta oikeudenkäynnin viivästymisestä.
Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan arvioitaessa sitä, onko oikeudenkäynti viivästynyt, otetaan oikeudenkäynnin keston lisäksi huomioon erityisesti asian laatu ja laajuus, asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta oikeudenkäynnissä ja asian merkitys asianosaiselle. Oikeudenkäynnin viivästymistä arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 6 artiklan 1 kappaleen soveltamista koskeva oikeuskäytäntö.
Nyt kyseessä oleva täytäntöönpanoriitakanne on tullut vireille 25.3.2010 ja käräjäoikeuden tuomio on annettu 24.8.2017. Asian käsittely käräjäoikeudessa on näin ollen kestänyt 7 vuotta ja 5 kuukautta.
Lain esitöissä esitetyn kannanoton mukaan viivästymisestä saattaa käytännössä olla kysymys silloin, kun suhteellisen tavanomaisen, laajahkon asian käsittely on kestänyt kokonaisuudessaan noin viisi vuotta tai enemmän. Erityisen joutuisaa käsittelyä vaativissa asiaryhmissä kohtuullisen käsittelyajan vaatimus voi ylittyä jo aiemmin (HE 233/2008 vp, s.24). Hovioikeus toteaa, että ulosottokaaren 10 luvun 15 §:n mukaan täytäntöönpanoriita on kaikissa oikeusasteissa käsiteltävä kiireellisenä.
Vaikka tässä tapauksessa kyse on ollut aineistoltaan tavallista laajemmasta riita-asiasta, johon on sisältynyt laadultaan vaikeahkoja oikeudellisia kysymyksiä, asian käsittelyaika käräjäoikeudessa on kuitenkin ollut selvästi pidempi kuin mikä asian laatuun ja laajuuteenkin nähden on ollut perusteltua.
Käsittelyn viivästyminen käräjäoikeudessa on kuitenkin osittain johtunut asianosaisten toiminnasta oikeudenkäynnissä. Asiassa on käsittelyn kestäessä esitetty molemminpuolisesti runsaasti väitteitä, ja osapuolten prosessitoimet ovat johtaneet määräaikojen pidentämisiin. Käräjäoikeus on antanut asiassa kaksi välituomiota. Sovittuja valmisteluistuntoja sekä pääkäsittelyitä on jouduttu perumaan, mikä myös osin on johtunut sekä osapuolista että käräjäoikeudesta riippumattomista syistä. Asian käsittely käräjäoikeudessa on kuitenkin vuosina 2011 - 2014 ollut varsin passiivista, eikä tähän viivästykseen ole ilmennyt tuomioistuimesta riippumatonta syytä.
Asia on tullut hovioikeudessa vireille 22.12.2017. Jutun käsittelyn vaatimat valmistelutoimet huomioon ottaen asian käsittelyn ei voida katsoa viipyneen hovioikeudessa.
Edellä mainittuja seikkoja kokonaisuutena arvioituaan hovioikeus päätyy siihen, että oikeudenkäynti on viivästynyt valtion vastuulla olevasta syystä kolmella vuodella. Hyvityskorvauksen vaatimisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sisältyvät valittajan avustajalle oikeusavun perusteella maksettavaan palkkioon.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 7.1.2019.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies