Hovioikeus tuomitsi uhkasakon lievempänä kuin se oli asetettu

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Käräjäoikeuden pöytäkirjasta ja tuomiosta käy ilmi, että myös sakon uhalla haastettu vastaaja oli jäänyt pois pääkäsittelystä. Pääkäsittelyn peruuttamisen ensisijainen syy oli siten ollut vastaajan menettely. Näin ollen ottaen huomioon A:n valituksessaan esittämät seikat ja se, että oikeudenkäynnin peruuttaminen ei johtunut yksin todistajaksi haastetun A:n menettelystä, hovioikeus katsoi, että asiassa oli erityinen syy tuomita uhkasakko lievempänä kuin se oli asetettu. (Vailla lainvoimaa 16.11.2018)

Helsingin hovioikeus 16.11.2018
Tuomio 18/150465
Asianumero R 18/1896
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 14.6.2018 nro 126080
Asia Poissaolo oikeudesta todistajana
Valitus
A on vaatinut, että hänelle tuomittu uhkasakko poissaolosta oikeudesta todistajana poistetaan tai sitä ainakin alennetaan.
A oli merkinnyt kalenteriinsa pääkäsittelyn toimittamispäiväksi virheellisesti 14.7.2018. Sinänsä hänellä ei ollut ollut estettä tulla paikalle välittömästi pääkäsittelypäivänä ja olisi niin tehnytkin, jos olisi saanut tiedon istunnosta.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelu
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 62 §:n 1 momentin mukaan muun muassa, jos todistaja jää pois ilman laillista estettä tai poistuu luvatta, todistaja tuomitaan asetettuun uhkasakkoon ja tuomioistuin voi määrätä todistajan noudettavaksi heti tuomioistuimeen, jollei asian käsittelyä päätetä jatkaa myöhemmin. Jos asian käsittelyä päätetään jatkaa toisessa istunnossa, on asetettava korkeampi uhkasakko tai tarvittaessa määrättävä todistaja noudettavaksi. Saman lain 32 luvun 1 §:n mukaan uhkasakko, jonka asettaminen kuuluu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan tai joka asetetaan oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi, asetetaan markkamäärältään kiinteänä ottaen huomioon sakotetun maksukyky. Uhkasakko voidaan erityisestä syystä tuomita lievempänä kuin se on asetettu.
A on ollut poissa todistajana Helsingin käräjäoikeuden istunnosta 14.6.2018. Hänet on velvoitettu saapumaan kyseiseen istuntoon 9.2.2018 poissaolon varalta asetetun 600 euron sakon uhalla. A on saanut kutsun puhelintiedoksiantona 16.2.2018. A:lla ei ole ollut laillista syytä poissaololleen oikeudesta.
Käräjäoikeuden pöytäkirjasta ja tuomiosta käy ilmi, että myös sakon uhalla haastettu vastaaja on jäänyt pois pääkäsittelystä. Pääkäsittelyn peruuttamisen ensisijainen syy on siten ollut vastaajan menettely. Näin ollen ottaen huomioon A:n valituksessaan esittämät seikat ja se, että oikeudenkäynnin peruuttaminen ei ole johtunut yksin todistajaksi haastetun A:n menettelystä, hovioikeus katsoo, että asiassa on erityinen syy tuomita uhkasakko lievempänä kuin se on asetettu.
Tuomiolauselmasta
Muutos käräjäoikeuden tuomioon:
Uhkasakko 100,00 euroa, joka oli 9.2.2018 asetettu 600,00 euron suuruisena.
Poissaolo oikeudesta todistajana 14.6.2018
Uhkasakon määrää alennettu.

Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.1.2019.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus