Hovioikeus: Törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä tuomitulle voitiin myöntää velkajärjestely

Hakijalla oli erääntynyttä velkaa hakemuksen mukaan 186.955 euroa. HO katsoi asiassa mainittuja seikkoja punnittuaan toisin kuin KO, että asiassa oli VJL 10 a §:ssä tarkoitetut painavat syyt myöntää hakijalle velkajärjestely. KO:n päätös kumottiin.

Hakija oli hakenut yksityishenkilön velkajärjestelyä. Hakemuksen mukaan hänellä on yhteensä 34 velkaa niiden yhteismäärän ollessa 186.955,11 euroa. Hakijan nettotulot ovat 1.801,63 euroa kuukaudessa. Hakijalla ei ole velkajärjestelyssä huomioitavaa varallisuutta. Hakijan velkajärjestelylain mukainen maksuvara on 25,95 euroa kuukaudessa.
Pääosa hakijan veloista oli syntynyt ennen vuotta 2010. Rikosvelat perustuvat vuonna 2013 annettuun tuomioon, vaikkakin ne ovat vuosilta 2007 - 2008.
Hakija on kertonut, että hänen velkaantumisensa syynä oli sinisilmäinen luottaminen tuolloiseen aviopuolisoon.
Asiassa mainitsemillaan perusteilla ja ottaen huomioon myös se, että rikokseen perustuvat velat perustuivat törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeään velallisen epärehellisyyteen eli talousrikosten törkeisiin tekomuotoihin, KO oli katsonut, ettei velkajärjestelyn myöntämiseen hakijalle esteestä huolimatta ollut painavia syitä.
HO kumosi KO:n päätöksen.
Hovioikeuden ratkaisu
"Perustelut
Hakija on käräjäoikeuden ratkaisusta ilmenevin tavoin maksukyvytön. Käräjäoikeus on hylännyt Hakijan velkajärjestelyhakemuksen katsoen, että velkajärjestelyn myöntämiselle oli velkajärjestelylain 10 §:n 1 kohdassa tarkoitettu este, eikä painavia syitä velkajärjestelyn myöntämiselle esteestä huolimatta ollut.
Hovioikeudessa on kysymys siitä, onko velkajärjestelyn myöntämiselle painavia syitä.
Velkajärjestelyn myöntäminen yleisestä esteestä huolimatta
Asiassa sovellettavan velkajärjestelylain 10 a §:n ja sen esitöiden osalta hovioikeus viittaa käräjäoikeuden päätöksessä selostettuun.
Hakijan pääasiallinen velkaantuminen on tapahtunut ennen vuotta 2010. Hakijan uudemmat, vuosina 2011 - 2017 syntyneet velat ovat julkisyhteisöjen perimiä maksuja tai muodostuvat pienehköistä elämiseen liittyneistä laskuista. Velkaantumisesta on siten kulunut jo aikaa.
Hakija on valituksessaan ilmoittamansa mukaan maksanut velkojaan ulosoton kautta marraskuun 2015 ja tammikuun 2019 välisenä aikana yhteensä noin 5.112 euroa. Ulosoton kautta maksettu summa ei ole suuri. Oikeuskäytännön mukaan velkojen maksu ulosoton kautta voi kuitenkin riittävän pitkään jatkuessaan osoittaa sellaista vastuunottoa veloista, että se puoltaa velkajärjestelyn myöntämistä (KKO 2011:76). Hakijan ikä ja terveydentila huomioon ottaen hovioikeus pitää epätodennäköisenä, että Hakija kykenisi jatkossa merkittävästi parantamaan maksukykyään.
Velkajärjestelyllä on suuri merkitys Hakijalle ottaen huomioon hänen velkojensa suuri määrä. Hakijan velkojat ovat yhtä lukuun ottamatta muita kuin yksityisvelkojia, joten velkajärjestelyllä on suurempi merkitys Hakijalle kuin hänen velkojilleen.
Hovioikeus katsoo edellä mainittuja seikkoja punnittuaan toisin kuin käräjäoikeus, että asiassa on velkajärjestelylain 10 a §:ssä tarkoitetut painavat syyt myöntää Hakijalle velkajärjestely."
Velkajärjestely ja rikosperusteiset velat (Uutisia ja oikeuskäytäntöä)
Helsingin hovioikeus 15.1.2020
Päätös Nro 31
Diaarinumero S 19/631
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 24.1.2019 nro 2484
Asia Velkajärjestelyhakemus
Valittaja Hakija
Vastapuolet A Finance Oy, B Rahoitus Oy, C Invest Oy, D Oy, E Vahinkovakuutusyhtiö Oy, F Oy, G Oy, H:n sairaanhoitopiiri
Päätökseen, jolla velkajärjestely on määrätty aloitettavaksi, ei saa hakea muutosta.