Hovioikeus: Syytteen hylkäävän tuomion perusteluihin ei voinut hakea muutosta

Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu, että pelkästään ratkaisun perusteluihin ei pääsäännön mukaan ole oikeutta hakea muutosta, vaikka perustelut olisivat asianosaisen mielestä hänelle epäedulliset. Muutoksenhaun tuomioperusteisiin kieltävä pääsääntö ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan siitä on poikettu silloin, kun muutoksenhakija poikkeuksellisesti on pystynyt näyttämään, että hänellä on ollut oikeudellinen tarve tai muutoin riittävä aihe saada perusteluissa oleva lausuma muutetuksi tai kumotuksi. (ks. esim. KKO 1996:129, Jokela; Hovioikeusmenettely, 2010, s. 173-174 ja Vuorenpää ym.; Prosessioikeus, 2021, s. 1135)

Itä-Suomen hovioikeus 24.3.2022
Päätös 22/112113
Asianro R 22/15
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Etelä-Savon käräjäoikeus 16.11.2021 nro 148682
Asia Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen
Valittaja Valittaja
Vastapuoli Aluesyyttäjä
Vailla lainvoimaa 25.3.2022. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 23.5.2022.

"Vaatimukset hovioikeudessa
Valitus
Valittaja on vaatinut, että hovioikeus hylkää syytteen eri perusteilla kuin käräjäoikeus on sen hylännyt. Lisäksi Valittaja on vaatinut, että valtion hänelle käräjäoikeuskäsittelyn osalta maksettavaksi tuomittu oikeudenkäyntikulujen korvaus korotetaan 6.159,63 euroksi ja että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

Valittaja on muun ohella lausunut, että käräjäoikeus on tulkinnut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 säännöksen mukaista kansallista poikkeusta virheellisesti. Valittaja on kuljettanut ajoneuvoa, jota käytetään valtioneuvoston asetuksen 507/2018 mukaisesti viemäriverkon ja vesilaitoksen toiminnassa. Valittajan käyttämä ajoneuvo on siten ollut sellaisessa käytössä, joka oikeuttaa soveltamaan kansallista poikkeusta. Käräjäoikeudessa esitetty oikeudenkäyntikuluvaatimus on ollut määrältään perusteltu, sillä asiassa on ollut tarve osoittaa, että kyseessä oleva ajoneuvo ja sen kuljettaja ovat oikeutettuja kansalliseen poikkeukseen.

Vastaus
Valituksen johdosta ei ole pyydetty vastausta, koska se on ilmeisen tarpeetonta.

Hovioikeuden ratkaisu
Tutkimatta jättämisen perustelut
Käräjäoikeus on hylännyt Valittajaa vastaan esitetyn syytteen. Valittaja on pääasian osalta hakenut muutosta ainoastaan käräjäoikeuden ratkaisun perusteluihin. Asiassa on ratkaistava, onko Valittajalla sellainen muutoksenhakuintressi, että valitus voidaan tältä osin ottaa tutkittavaksi.

Oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu, että pelkästään ratkaisun perusteluihin ei pääsäännön mukaan ole oikeutta hakea muutosta, vaikka perustelut olisivat asianosaisen mielestä hänelle epäedulliset. Muutoksenhaun tuomioperusteisiin kieltävä pääsääntö ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan siitä on poikettu silloin, kun muutoksenhakija poikkeuksellisesti on pystynyt näyttämään, että hänellä on ollut oikeudellinen tarve tai muutoin riittävä aihe saada perusteluissa oleva lausuma muutetuksi tai kumotuksi. (ks. esim. KKO 1996:129, Jokela; Hovioikeusmenettely, 2010, s. 173-174 ja Vuorenpää ym.; Prosessioikeus, 2021, s. 1135)

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa käräjäoikeus on hylännyt Valittajaa vastaan esitetyn syytteen. Käräjäoikeuden ratkaisu on siten lopputulokseltaan ollut Valittajan vaatimuksen mukainen. Hovioikeus katsoo edellä selostettu huomioon ottaen, että Valittajalla ei ole riittävää perustetta hakea muutosta syytteen hylkäävän käräjäoikeuden ratkaisun perusteluihin. Näin ollen valitus on pääasian osalta jätettävä tutkimatta.

Jatkokäsittelyluparatkaisun perustelut
Valittaja tarvitsee tässä asiassa jatkokäsittelyluvan siltä osin kuin valitus koskee oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta käräjäoikeudessa.

Hovioikeus on tältä osin tutkinut jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Käräjäoikeuden ratkaisun ja valituksen sekä muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden oikeudenkäyntikuluratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Jatkokäsittelylupaa ei ole tarpeen myöntää myöskään siitä syystä, että se olisi tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa. Luvan myöntämiseen ei ole muutakaan painavaa syytä.

Päätöslauselma
Valitus jätetään tutkimatta pääasian osalta.

Jatkokäsittelylupaa ei myönnetä oikeudenkäyntikuluratkaisun osalta.

Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Lainkohdat
Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 § ja 11 §