Hovioikeus: Sairauslomaa koskeva lääkärintodistus ei vielä osoita laillista estettä

A on 29.5.2019 toimittanut käräjäoikeudelle 22.5.2019 päivätyn lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän on ollut työkyvytön käräjäoikeuden pääkäsittelypäivänä 22.5.2019. Lääkärintodistuksesta ei ilme ne, että A:n sairaus olisi estänyt häntä saapumasta käräjäoikeuden pääkäsittelyyn tai että pääkäsittelyyn saapuminen ja siellä oleminen olisi vaarantanut hänen terveytensä. A:lla ei siten ole ollut laillista estettä saapua tuomioistuimeen. (Vailla lainvoimaa 3.2.2020)

Turun hovioikeus 31.1.2020
Tuomio 20/104378
Asianumero R 19/1225
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pirkanmaan käräjäoikeus 22.5.2019 nro 123347
Asia Uhkasakko
Valitus
A on vaatinut, että hänet vapautetaan tuomitusta uhkasakosta.
Perusteinaan A on lausunut, että hänellä on ollut perusteltu syy olla poissa istunnosta sairauden vuoksi.
Vastaus
Syyttäjä on vaatinut, että A:n valitus hylätään.
Perusteinaan syyttäjä on lausunut, ettei A:lla ole ollut laillista estettä jäädä pois käräjäoikeuden istunnosta. A:n toimittamasta lääkärintodistuksesta ei ilmene, ettei A olisi voinut osallistua oikeudenkäyntiin. Lääkärintodistuksesta ei myöskään ilmene, että kysymys olisi ollut välitöntä sairaalahoitoa vaativasta sairaudesta tai että hänen terveydentilansa oikeudenkäyntiin osallistumisen vuoksi vaarantuisi.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 §:n I momentin mukaan jos vastaaja ei noudata hänelle annettua määräystä saapua sakon uhalla tuomioistuimeen, tuomioistuimen on, jos se edelleen pitää vastaajan läsnäoloa välttämättömänä, tuomittava hänet asetettuun uhkasakkoon ja asetettava korkeampi uhkasakko tai määrättävä hänet tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.
Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 28 §:n 1 momentin mukaan laillinen este on sillä, joka sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi on estynyt noudattamasta kehotusta saapua tuomioistuimeen. Jos ilmoitetaan tai muutoin tiedetään muu este, tuomioistuimen asiana on tutkia, voidaanko este hyväksyä lailliseksi.
Korkeimman oikeuden ratkaisujen KKO 2001:73 ja KKO 2003:28 mukaan sairaus muodostaa laillisen esteen silloin, kun se estää asianomaisen tulon oikeuden istuntoon tai läsnäolon siellä. Laillinen este on kysymyksessä muun muassa silloin, kun sairaus on laadultaan ja vaikutuksiltaan sellainen, ettei henkilö voi terveydentilaansa vaarantamatta saapua tuomioistuimeen.
Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että laillinen este ei määräydy henkilön työkykyisyyden perusteella. Työkyvyttömyysaika ei ole se aika, jolloin ei tarvitse saapua oikeuteen. Sairauslomaa koskeva lääkärintodistus ei siten vielä osoita laillista estettä. (Määttä, Pekka: Rikosasian joutuisa käsittely, 2013, s. 516)
A on 29.5.2019 toimittanut käräjäoikeudelle 22.5.2019 päivätyn lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän on ollut työkyvytön käräjäoikeuden pääkäsittelypäivänä 22.5.2019. Lääkärintodistuksesta ei ilme ne, että A:n sairaus olisi estänyt häntä saapumasta käräjäoikeuden pääkäsittelyyn tai että pääkäsittelyyn saapuminen ja siellä oleminen olisi vaarantanut hänen terveytensä. A:lla ei siten ole ollut laillista estettä saapua tuomioistuimeen.