Hovioikeus: Rikoksentekijän omistamat kaksi merikonttia voitiin tuomita valtiolle menetetyksi vaikka toista ei vielä ollut käytetty kannabiksen kasvatukseen

Toinen kontti oli läheisesti liittynyt A:n syyksi luettuun huumausainerikokseen ja ollut siten varusteltu, että se oli ominaisuuksiltaan ollut erityisen sovelias huumausainerikoksen tekemiseen. Kyseinen kontti oli siten lähtökohtaisesti voitu rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla tuomita valtiolle menetetyksi ottaen erityisesti huomioon uusien rikosten ehkäiseminen. Menettämisseuraamusta on mahdollista kohtuullistaa rikoslain 10 luvun 10 §:n nojalla. A:n ilmoittama konttien arvo, yhteensä enintään 4.000 euroa, ei kuitenkaan ollut vähäinen eikä myöskään niin huomattava, että se puoltaisi menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättämistä. Menettämisseuraamus ei ollut kohtuuton myöskään A:n taloudellisen aseman tai rikoksen laadun vuoksi. Syyksiluetussa teossa oli ollut kyse varsin pienimuotoisesta huumausaineen kasvattamisesta. Tämä ei kuitenkaan ollut riittävä syy jättää menettämisseuraamusta osaksikaan tuomitsematta. (Vailla lainvoimaa 4.2.2020)

Vaasan hovioikeus 30.1.2020
Tuomio 20/103736
Asianumero R 18/1139
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio 31.10.2018 nro 147236
Asia Menettämisseuraamus huumausainerikosta koskevassa asiassa
Valitus
A on vaatinut, että vaatimus rikoksentekovälineen menettämisestä kohdassa 1 hylätään kummankin merikontin osalta tai ainakin P-osoitteessa sijaitsevan merikontin osalta.
Perusteet
S 2 -osoitteessa sijaitsevan kiinteistön pihalla olleessa merikontissa (esine nro 1) on kasvatettu vain kolmea kannabiskasvia. Kyse on ollut varsin pienimuotoisesta huumausaineen kasvattamisesta eikä laajamittaisesta rikoshyödyn tavoittelusta. P-osoitteessa sijainnutta merikonttia (esine nro 8) ei ole käytetty rikoksen tekemiseen. Sitä ei tule määrätä valtiolle menetetyksi pelkästään sillä perusteella, että se olisi sovelias rikoksen tekemiseen.
Menettämisseuraamus on joka tapauksessa kohtuuton ottaen huomioon A:n syyksi luetun huumausainerikoksen, menetettyjen esineiden ja omaisuuden laatu, A:n taloudellinen asema sekä muut olosuhteet.
Yhden merikontin arvo on 2.000 euroa, millä on merkittävä taloudellinen vaikutus A:lle. Merikontit soveltuvat monenlaiseen käyttöön ja ovat olleet pääosin talvisäilytystilana A:n omistamille esineille.
Vastaus
Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään.
Perusteet
Käräjäoikeuden tuomio on oikea.
Riidatonta on, että S 2 -osoitteessa sijainnutta merikonttia on käytetty kannabiksen kasvattamiseen. Kontti on siten rikoksentekoväline. Kontti on eristämällä ja kasvatusvälineistöllä varusteltu nimenomaan kannabiksen kasvattamista varten ja on siihen erityisen sovelias.
Myös P-osoitteessa sijainnut merikontti on varusteltu kannabiksen kasvattamiseen soveltuvalla välineistöllä. Kasvatusteltat varusteineen ovat täyttäneet kontin sisätilan lähes kokonaan. Kontin pääasiallisena tarkoituksena on ollut käyttää sitä kasvien kasvattamiseen. Kontti on erityisen sovelias rikoksen tekemiseen.
A:n esitutkintakertomuksen mukaan kontin hankintahinta on ollut 1.200 euroa.
Menettämisseuraamus ei ole kohtuuton.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Asian tausta ja kysymyksenasettelu
A on käräjäoikeudessa tuomittu lainvoimaisesti rangaistukseen kohdassa 1 huumausainerikoksesta 1.1.2017-15.3.2018. Syyksilukemisen mukaan hän on viljellyt S 2 -osoitteessa sijaitsevan kiinteistön pihalla olleessa merikontissa kolmea kannabiskasvia.
Käräjäoikeus on tuominnut A:n menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä kaksi merikonttia sisältöineen.
Hovioikeudessa on A:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko hänen omistamansa merikontit tuomittava valtiolle menetetyiksi syyttäjän esittämillä perusteilla. Syyttäjä on vaatinut konttien tuomitsemista valtiolle menetetyksi rikoslain 10 luvun 4 §:n nojalla.
Sovellettavat säännökset
Rikoslain 50 luvun 6 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtiolle menetetyksi on tuomittava muun muassa välineet, tarvikkeet tai aineet, joita on käytetty huumausainerikoksen tekemiseen tai jotka on tähän tarkoitukseen hankittu. Säännöksen 2 momentin mukaan menettämisseuraamuksen osalta on muutoin noudatettava, mitä 10 luvussa säädetään.
Rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan valtiolle menetetyksi voidaan tuomita myös esine tai omaisuus, jota on käytetty tahallisen rikoksen tekemisessä, ja oikeudenkäynnin kohteena olevaan tahalliseen rikokseen läheisesti liittyvä esine tai omaisuus, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tahallista rikosta varten hankittu tai valmistettu taikka ominaisuuksiltaan erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen. Pykälän 3 momentin mukaan menetetyksi tuomitsemisen tarpeellisuutta harkittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota uusien rikosten ehkäisemiseen.
Rikoslain 10 luvun 10 §:n mukaan menettämisseuraamus saadaan jättää tuomitsematta tai sitä voidaan muutoin kohtuullistaa muun muassa, jos hyöty taikka esineen tai omaisuuden arvo on vähäinen tai menettämisseuraamuksen tuomitseminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon rikoksen ja esineen tai omaisuuden laatu, vastaajan taloudellinen asema sekä muut olosuhteet.
Rikoslain 50 luvun 6 §:n säännös velvoittaa ehdottomasti tuomitsemaan huumausainerikoksessa käytetyt välineet valtiolle menetetyksi. Menetetyksi tuomitsemista harkittaessa ei ole lähtökohtaisesti merkitystä sillä, onko väline ollut rikoksen tekemisessä välttämätön tai tarpeellinen, vaan riittävää on, että väline on merkityksellisellä tavalla myötävaikuttanut tai liittynyt rikoksen tekemiseen. (KKO 2010:10, kohta 5, ja KKO 2018:63, kohta 6).
Huumausainerikoksista rikoslaissa säädettäessä hallituksen esityksessä todettiin myös nimenomaisesti, ettei säännös edellytä, että omaisuus on hankittu yksinomaan tai pääasiallisesti rikoksen tekemistä varten (HE 180/1992 vp s. 27).
Nykyisin voimassa oleva rikoslain 50 luvun 6 § on kysymyksessä olevilta osin samansisältöinen kuin aikaisemmin voimassa ollut rikoslain 50 luvun 6 §:n (1304/1993) 2 momentin 1 kohta. Aiemmin voimassaolleen lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 180/1992 vp s. 24 ja 27) on todettu, että välineellä ja tarvikkeella tarkoitetaan paitsi laboratoriovälineitä, joilla huumausainetta voidaan kemiallisesti valmistaa, myös välineitä, joita muuten voidaan käyttää huumausainerikoksen tekemisessä. Esimerkkinä jälkimmäisistä on mainittu auto, johon on tehty muutoksia salakuljetusta varten. Huumausainerikoksen tekemiseen tarvittavat välineet ovat hallituksen esityksen mukaan säännönmukaisesti yleisesti kaupan olevia, pääasiassa laillisiin tarkoituksiin liittyviä hyödykkeitä (KKO 2018:63, kohta 7).
Kysymyksessä olevat menettämisseuraamusta koskevat säännökset on tarkoitettu turvaamaan sitä, etteivät rikoksentekijän rikoksen tekemisessä käyttämät tekovälineet tai rikoksen tekemiseen läheisesti liittyvät esineet tai omaisuus jää hänen haltuunsa. Menettämisseuraamuksen tarkoituksena ei ole ankaroittaa rikoksen kokonaisseuraamuksia.
Oikeudellinen arviointi
Riidatonta on, että A on kasvattanut S 2 -osoitteessa olleessa merikontissa kannabiskasveja. A:n syyksi luetun huumausainerikoksen teonkuvauksen mukaan kyseinen merikontti on ollut eristetty sisäpuolelta styroksilla ja uretaanivaahdolla, kontissa on ollut koneellinen ilmanvaihto, kolme kasvatustelttaa, lämmittimiä ja valaisimia sekä purettu kastelujärjestelmä. Näitä seikkoja, jotka ilmenevät myös asiassa esitetyistä kuvista, ei ole valituksessa riitautettu. Koska A on käyttänyt kyseistä konttia huumausainerikoksen tekemiseen, kontti on lähtökohtaisesti tullut rikoslain 50 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla tuomita valtiolle menetetyksi.
Syyttäjän käräjäoikeudessa esittämän menettämisseuraamuksen perusteiden mukaan P-osoitteessa sijainnut kontti on liittynyt läheisesti kohdan 1 tahalliseen rikokseen ja on yksinomaan tai pääasiallisesti tahallista rikosta varten hankittu ja valmistettu sekä ominaisuuksiltaan erityisen sovelias tahallisen rikoksen tekemiseen.
Takavarikkopöytäkirjasta (nro 5680/R/19221/18/KEY/1) ilmenee, että merikontit on löydetty ja takavarikoitu samassa yhteydessä. Asiassa esitetyistä kuvista ilmenee, että P-osoitteessa sijainnut kontti on myös ollut varusteltu kannabiskasvien kasvattamiseen soveltuvalla välineistöllä ja että kasvatusteltat varusteineen ovat täyttäneet kontin sisätilan lähes kokonaan.
Näin ollen kontti on läheisesti liittynyt A:n syyksi kohdassa 1 luettuun huumausainerikokseen ja ollut siten varusteltu, että se on ominaisuuksiltaan ollut erityisen sovelias huumausainerikoksen tekemiseen. Kyseinen kontti on siten lähtökohtaisesti voitu rikoslain 10 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla tuomita valtiolle menetetyksi ottaen erityisesti huomioon uusien rikosten ehkäiseminen.
Menettämisseuraamusta on mahdollista kohtuullistaa rikoslain 10 luvun 10 §:n nojalla. A:n ilmoittama konttien arvo, yhteensä enintään 4.000 euroa, ei kuitenkaan ole vähäinen eikä myöskään niin huomattava, että se puoltaisi menettämisseuraamuksen tuomitsematta jättämistä. Menettämisseuraamus ei ole kohtuuton myöskään A:n taloudellisen aseman tai rikoksen laadun vuoksi. Syyksiluetussa teossa on ollut kyse varsin pienimuotoisesta huumausaineen kasvattamisesta. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä syy jättää menettämisseuraamusta osaksikaan tuomitsematta.