Hovioikeus poisti ilmeisen kohtuuttoman oikeudenkäyntimaksun


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Oikeusaputoimisto oli tähän asiaan liittyvässä ratkaisussaan todennut, että ilmoittamiensa käyttövaratietojen mukaan A olisi oikeutettu oikeusapuun ilman omavastuuta. Oikeusaputoimisto oli kuitenkin hylännyt hakemuksen, koska hakemus oli tehty vasta hovioikeuden päätöksen jälkeen, jolloin oikeusapulain 13 §:n nojalla oikeusapua ei enää voida myöntää. Näissä olosuhteissa maksun periminen A:lta olisi ilmeisen kohtuutonta ja se poistettiin.

Vaasan hovioikeus 29.11.2018
Päätös Nro 500
Diaarinumero H 18/984
Ratkaisu, johon on haettu oikaisua
Vaasan hovioikeuden päätös 9.11.2018 nro 470
Asia Oikeudenkäyntimaksua koskeva oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen tekijä A
Selostus asiasta
Vaasan hovioikeus on yllä mainitulla päätöksellä ratkaissut A:n valituksen pesänselvittäjän/pesänjakajan määräämistä koskevassa asiassa. A:lle on maksettavaksi määrätty 250 euron oikeudenkäyntimaksu.
Oikaisuvaatimus
A on vaatinut, että hänet vapautetaan maksusta, koska hänelle on asiassa myönnetty oikeusapu. Hovioikeuden kehotettua A:ta täydentämään oikaisuvaatimustaan hän on ilmoittanut, että hänen mainitsemansa oikeusapu liittyykin aikaisemmin käsiteltyyn asiaan ja että tähän asiaan liittyen oikeusaputoimisto on hylännyt hänen hakemuksensa. A on kuitenkin vedonnut taloudellisiin oloihinsa ja pyytänyt, että oikeudenkäyntimaksu poistetaan.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Tuomioistuinlain 7 § 2 momentin mukaan jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen voi yksittäistapauksessa määrätä, että maksua ei peritä.
Oikeusaputoimisto on tähän asiaan liittyvässä ratkaisussaan todennut, että ilmoittamiensa käyttövaratietojen mukaan A olisi oikeutettu oikeusapuun ilman omavastuuta. Oikeusaputoimisto on kuitenkin hylännyt hakemuksen, koska hakemus on tehty vasta hovioikeuden yllä mainitun päätöksen jälkeen, jolloin oikeusapulain 13 §:n nojalla oikeusapua ei enää voida myöntää.
Näissä olosuhteissa maksun periminen A:lta olisi ilmeisen kohtuutonta ja se poistetaan.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot