Hovioikeus piti 13.589 euron suuruista taloudellista hyötyä huomattavana useisiin pikavippiyrityksiin koskevassa petoksessa


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

ässä tapauksessa tavoiteltua 13.589 euron suuruista taloudellista hyötyä voitiin rahamäärän osalta pitää rajatapauksena sen suhteen, oliko kysymyksessä huomattava hyöty. Rikos oli kohdistunut useisiin pikavippiyrityksiin vastaajan silloisen vaimon henkilötiedoilla. HO päätyi tässä tapauksessa siihen, että mainitun suuruista hyötyä oli pidettävä lainkohdan tarkoittamalla tavalla huomattavana. Ottaen huomioon KO:n ratkaisusta ilmenevät seikat, teko oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Vastaaja oli näin ollen syyllistynyt KO:n hänen syykseen lukemaan törkeään petokseen. (Vailla lainvoimaa 10.12.2018)

Turun hovioikeus 7.12.2018
Tuomio 18/154127
Asianro R 17/1923
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pirkanmaan käräjäoikeus 04.10.2017 nro 139396
Asia Törkeä petos ym.
Valittaja Vastaaja
Vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 5.2.2019
"Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Todistajana hovioikeudessa kuultu T on kertonut asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisistä seikoista pääosin samalla tavalla kuin hänen kertomakseen on käräjäoikeuden tuomioon kirjattu.
Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden näytön arviointia kohdassa 1 koskevat perustelut ja lausuu lisäksi seuraavaa.
Rikoslain 36 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan petoksesta tuomitaan se joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä. Saman luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan petos on törkeä, jos siinä tavoitellaan huomattavaa hyötyä ja petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.
Sen arvioimiseksi, minkä suuruista taloudellista hyötyä tulisi pitää huomattavana, on sovellettava yleistä mittapuuta, eli kysymys on objektiivisesta arviosta (HE 66/1988 vp s. 135 ja KKO 2015:52, kohta 12).
Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä voidaan havaita, että Kansaneläkelaitokseen kohdistunutta petosta koskevan ratkaisun KKO 2015:52 mukaan tavoitellun hyödyn määrää 10.079,83 euroa ei pidetty huomattavana. Ratkaisussa KKO 2007:102 puolestaan 14.570,89 euron suuruista hyötyä ei pidetty törkeää veropetosta koskevan rikoslain 29 luvun 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin huomattavana.
Tässä tapauksessa tavoiteltua 13.589 euron suuruista taloudellista hyötyä voidaan rahamäärän osalta pitää rajatapauksena sen suhteen, onko kysymyksessä huomattava hyöty. Rikos on kohdistunut useisiin pikavippiyrityksiin Vastaajan silloisen vaimon henkilötiedoilla. Hovioikeus päätyy tässä tapauksessa siihen, että mainitun suuruista hyötyä on pidettävä lainkohdan tarkoittamalla tavalla huomattavana. Ottaen huomioon käräjäoikeuden ratkaisusta ilmenevät seikat, teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Vastaaja on näin ollen syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemaan törkeään petokseen.
Aihetta käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen myöskään rangaistuksen mittaamisen osalta ei ole.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot