Hovioikeus: Lainkohdan selkeän sanamuodon mukaan määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiselle alkaa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin

Vaatimukset hovioikeudessa
Kantelu
Kantelija on kannellut käräjäoikeuden päätöksestä ja lausunut näkemyksenään, että tyytymättömyyden ilmoittamiselle asetettu määräaika alkaa siitä, kun asianosainen on saanut ratkaisun tiedokseen. Hän oli saanut käräjäoikeuden ratkaisun postitse 9.12.2021.

Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentin mukaan asianosaisen, joka tahtoo hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, on ilmoitettava siihen tyytymättömyyttä puhevallan menettämisen uhalla. Tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Saman luvun 9 §:n 1 momentin mukaan, jos tyytymättömyyden ilmoitusta ei ole tehty säädetyssä järjestyksessä, ilmoitusta ei hyväksytä.

Lainkohdan selkeän sanamuodon mukaan määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiselle alkaa siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin. Käräjäoikeuden päätöksessä selostetulla tavalla tyytymättömyyden ilmoitusta ei ole tehty säädetyssä järjestyksessä. Hovioikeus toteaa vielä, että Kantelija on oman ilmoituksensa mukaan saanut käräjäoikeuden ratkaisun tiedokseen 9.12.2021, mikä on ollut tyytymättömyyden ilmoittamiselle asetetun määräajan viimeinen päivä. Kantelijalla olisi siten ollut mahdollisuus ilmoittaa tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun vielä 9.12.2021, jolloin se on saapunut hänelle postitse.

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee päätöslauselmasta.

Päätöslauselma
Kantelu hylätään.