Hovioikeus: Käräjäoikeus menetteli virheellisesti jättäessään kanteen tutkimatta

Käräjäoikeuden antama päätös kumottiin. Asia palautettiin käräjäoikeuteen, jonka tulee tämän päätöksen saatua lainvoiman ilman aiheetonta viivytystä omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi.

Helsingin hovioikeus 24.3.2022
Päätös Nro 418
Diaarinumero S 21/2201
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 27.8.2021 nro 160559
Asia Irtaimen vuokraan perustuva velkomus (muu kuin huoneen- tai maanvuokra)
Jätetty tutkimatta
Valittaja Kantaja OÜ
Vastapuoli Vastaaja Oy
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 23.5.2022.

"Asian käsittely hovioikeudessa
Kantaja OÜ:lle on myönnetty 22.2.2022 jatkokäsittelylupa.

Valitus
Kantaja OÜ on vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja asian käsittelyä jatketaan.

Kantaja OÜ oli noudattanut käräjäoikeuden täydennyskehotusta ja lähettänyt käräjäoikeudelle vastauksensa 24.5.2021. Kantaja OÜ oli täsmentänyt korkovaatimustaan sekä todennut, ettei A ollut toiminut Kantaja OÜ:n edustajana. Käräjäoikeus olisi voinut ilman haastehakemuksen täydennystäkin käsitellä asian käräjäoikeudelle 12.4.2021 toimitettujen tietojen ja asiakirjojen pohjalta.

Vastaus
Vastauksen pyytäminen Vastaaja Oy:ltä on ilmeisen tarpeetonta.

Hovioikeuden ratkaisu
Selostus asiasta ja kysymyksenasettelu
Kantaja OÜ:n velkomusta koskeva kanne on tullut vireille 12.4.2021. Käräjäoikeus on 17.5.2021 lähettänyt Kantaja OÜ:lle haastehakemuksen täydennyskehotuksen. Kehotuksessa käräjäoikeus on pyytänyt Kantaja OÜ:tä täydentämään korkovaatimustaan sekä tiedustellut A - nimisen henkilön perustetta toimia kantajan asia2 miehenä, koska tämä ei oikeudenkäyntiavustajaluettelon mukaan ollut niin sanottu lupalakimies. Kantajaa on pyydetty 17.6.2021 mennessä toimittamaan täydennyksen käräjäoikeuden kansliaan. Käräjäoikeus on 27.8.2021 tekemällään päätöksellä jättänyt kanteen tutkimatta. Päätöksessä todetaan, että Kantaja OÜ ei ole noudattanut täydennyskehotusta. Hovioikeudessa on ratkaistavana, onko käräjäoikeus voinut päätöksessä mainituin perustein jättää kanteen tutkimatta.

Johtopäätökset
Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 2 §:n mukaan haastehakemuksessa on muun muassa ilmoitettava 1) kantajan yksilöity vaatimus; 2) seikat, joihin vaatimus perustuu; 3) mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen; 4) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena; sekä 5) millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista. Haastehakemus on asianosaisen tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava.

Mainitun luvun 5 §:n mukaan, jos haastehakemus on puutteellinen, epäselvä tai sekava, kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan hakemustaan, jos se on oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten välttämätöntä. Kantajalle on samalla ilmoitettava, millä tavalla hakemus on puutteellinen, epäselvä tai sekava, ja että kanne voidaan jättää tutkimatta tai hylätä, jos kantaja ei noudata kehotusta. Luvun 6 §:n mukaan tuomioistuimen on jätettävä kanne tutkimatta, jollei kantaja noudata hänelle annettua 5 §:ssä tarkoitettua kehotusta ja haastehakemus on niin puutteellinen, epäselvä tai sekava, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi. Lain esitöiden mukaan vähäinen puute ei välttämättä estä tutkimasta asiaa, eikä asiaa sellaisen tiedon täydentämiskehotuksen laiminlyönnin vuoksi tulisi jättää tutkimatta. Lisäksi kanne voidaan poikkeuksellisesti haastehakemuksen puutteellisuudesta huolimatta ottaa tutkittavaksi, jos voidaan perustellusti olettaa, että haastehakemuksessa oleva puute korjaantuu valmistelussa (HE 15/1990 vp s. 53–54).

Kantaja OÜ on hovioikeudelle ilmoittanut lähettäneensä käräjäoikeudelle 24.5.2021 haastehakemuksen täydennyskehotuksen, jossa se on vastannut käräjäoikeuden esittämiin kysymyksiin. Asiakirjoista käy ilmi, että käräjäoikeudelle on saapunut Kantaja OÜ:n edustajan 24.5.2021 kello 19.58 lähettämä sähköpostiviesti, jonka liitteenä on ollut kirjoitus, jossa yhtiö on täydentänyt haastehakemustaan käräjäoikeuden pyytämiltä osin. Siten käräjäoikeus ei olisi lausumillaan perusteilla saanut jättää kannetta tutkimatta.

Hovioikeus toteaa lisäksi, että käräjäoikeus ei olisi saanut jättää kannetta tutkimatta, vaikka Kantaja OÜ ei olisi toimittanut pyydettyä täydennystä. Käräjäoikeudelle toimitetussa haastehakemuksessa on yksilöity saatavan määrä ja mainittu, että saatavalle vaaditaan viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrää ei ole yksilöity. Hovioikeus toteaa, että oikeudenkäynti olisi mainitusta puutteesta huolimatta kelvannut oikeudenkäynnin perustaksi ja asian käsittelyä olisi voitu jatkaa ja joka tapauksessa mahdollinen tutkimatta jättäminen olisi voinut koskea vain korkovaatimusta. Haastehakemuksen on allekirjoittanut Kantaja OÜ:n edustaja E. Haastehakemuksen liitteenä on ollut Kantaja OÜ:n antama valtakirja A - nimiselle henkilölle. Koska haastehakemus on ollut asianosaisen edustajan itse allekirjoittama, ei epäselvyys A - nimisen henkilön liittymisestä asiaan ole estänyt oikeudenkäynnin aloittamista asiassa. Näin ollen edellytyksiä haastehakemuksen täydentämiselle ei ole tältä osin ollut eikä kannevaatimuksia koskeva puutteellisuus ole ollut sellainen, että oikeudenkäyntiä ei olisi voitu aloittaa.

Hovioikeus katsoo, että käräjäoikeus on menetellyt virheellisesti jättäessään kanteen tutkimatta, ja asia on sen vuoksi palautettava käräjäoikeuteen.

Päätöslauselma
Helsingin käräjäoikeuden 27.8.2021 antama päätös nro 160559/2021 kumotaan.

Asia palautetaan käräjäoikeuteen, jonka tulee tämän päätöksen saatua lainvoiman ilman aiheetonta viivytystä omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi.