Hovioikeus: Käräjäoikeus ei olisi saanut määrätä A:ta korvaamaan Kelalle sen B:lle maksamaa sairauspäivärahaa ilman Kelan nimenomaista vaatimusta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Käräjäoikeus oli hylännyt B:n vahingonkorvauslakiin perustuvan ansionmenetyskorvausta koskevan vaatimuksen. Näin ollen asiassa ei ollut perustetta määrätä A:ta korvaamaan Kansaneläkelaitokselle sen B:lle maksamaa sairauspäivärahaa ja A oli vapautettava velvollisuudesta suorittaa korvausta Kansaneläkelaitokselle. (Vailla lainvoimaa 20.11.2018)

Helsingin hovioikeus 20.11.2018
Tuomio 18/150805
Asianumero R 18/1970
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Vantaan käräjäoikeus 20.06.2018 nro 126886
Asia Rikokseen perustuva vahingonkorvaus
Valittaja A
Vastapuoli Kansaneläkelaitos
Valitus
A on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan siltä osin kuin A on velvoitettu korvaamaan Kansaneläkelaitokselle sen B:lle maksamat sairauspäivärahat 13.328,44 euroa.
Kansaneläkelaitos oli vaatimuksessaan ilmoittanut, että jos asianomistajalle ei määrätä maksettavaksi vahingonkorvauslain mukaista ansionmenetyskorvausta, Kelalla ei ole vaatimuksia asiassa.
Käräjäoikeus oli tuomiollaan hylännyt B:n ansionmenetyskorvausta koskevan vaatimuksen, mutta on kuitenkin velvoittanut A:n korvaamaan Kansaneläkelaitokselle sen B:lle maksaman sairauspäivärahan 13.328,44 euroa. Tuomittu korvaus oli määrätty asiassa vastoin Kansaneläkelaitoksen omaa vaatimusta.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Sairausvakuutuslain 12 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan, vaikka työkyvyttömyys on aiheutettu rikoksella ja vakuutetulla on oikeus saada korvausta työkyvyttömyyden aiheuttamasta ansionmenetyksestä vahingonkorvauslain tai rikosvahinkolain perusteella. Pykälän 2 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksella on oikeus periä korvausvelvolliselta 1 momentissa tarkoitettu vahingonkorvauslain mukainen korvaus maksettua sairauspäivärahaa vastaavalta osalta.
Kansaneläkelaitos on käräjäoikeudelle toimitetussa kirjelmässä 29.3.2018 vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan sille B:lle vahingonkorvauksena maksettavaksi määrättävä ansionmenetyskorvaus sen B:lle maksamaa sairauspäivärahaa vastaavalta osalta. Lisäksi se on todennut, että jos asianomistajalle ei määrätä maksettavaksi vahingonkorvauslain mukaista ansionmenetyskorvausta, sillä ei ole vaatimuksia asiassa.
Käräjäoikeus on hylännyt B:n vahingonkorvauslakiin perustuvan ansionmenetyskorvausta koskevan vaatimuksen. Näin ollen asiassa ei ole perustetta määrätä A:ta korvaamaan Kansaneläkelaitokselle sen B:lle maksamaa sairauspäivärahaa ja A on vapautettava velvollisuudesta suorittaa korvausta Kansaneläkelaitokselle.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot