Hovioikeus: Käräjäoikeus ei olisi saanut jättää takaisinsaantihakemusta tutkimatta

A oli takaisinsaantihakemuksessa ja sen täydennyksessä kiistänyt maksuvelvollisuutensa ja vedonnut kiistämisensä perusteena muun ohella siihen, ettei hän ollut tehnyt sopimusta saatavat X Suomi Oy:lle siirtäneen V Finland Oy:n kanssa ja että maksupäätteellä tehdyistä maksuista vastaavat niitä tehneet asiakkaat A:n sijaan. Kysymys oli sellaisista velkojan ja velallisen asemaan liittyvistä väitteistä, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, oliko A:lla X Suomi Oy:n kanteessaan väittämä maksuvelvollisuus. Vaikka takaisinsaannin perusteissa oli ollut käräjäoikeuden lausumin tavoin epäselvyyksiä, A oli maininnut takaisinsaantihakemuksessaan yksipuolisen tuomion muuttamiselle sellaisia syitä, joita ei voida pitää oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla selvästi asian ratkaisemiseen vaikuttamattomina. Käräjäoikeus ei olisi näin ollen saanut jättää takaisinsaantihakemusta tutkimatta. (Vailla lainvoimaa 8.1.2020)

Turun hovioikeus 3.1.2020
Päätös Nro 8
Diaarinumero S 19/558
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 6.2.2019 nro 4953
Asia Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon
Valittaja A
Vastapuoli X Suomi Oy
Valitus
A on vaatinut, että asia palautetaan käräjäoikeuteen. Toissijaisesti hän on vaatinut, että takaisinsaantihakemus tutkitaan hovioikeudessa ja yksipuolinen tuomio kumotaan.
Perusteinaan A on lausunut, että hänen takaisinsaantihakemuksessa ja sen täydennyksessä mainitsemillaan seikoilla olisi ollut merkitystä asiaa ratkaistaessa. A ei ollut tehnyt sopimusta saatavat X Suomi Oy:lle siirtäneen V Finland Oy:n kanssa. A ei ole vastuussa yksipuolisella tuomiolla maksettaviksi tuomituista maksupäätemaksuista, vaan niistä vastaavat häneltä maksukorteillaan tavaroita ostaneet henkilöt. Maksut perustuvat todellisiin kauppoihin.
Vastaus
X Suomi Oy on vaatinut, että valitus hylätään ja että A velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa korkoineen.
Perusteinaan yhtiö on lausunut, että käräjäoikeus oli menetellyt oikein jättäessään takaisinsaantihakemuksen tutkimatta. Takaisinsaantihakemus oli ollut puutteellinen, eikä A ollut täydentänyt sitä käräjäoikeuden kehottamalla tavalla.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n 2 momentin esitöiden (HE 15/1990 vp. s. 97) mukaan takaisinsaantihakemuksen on oltava sisällöltään sellainen, että jos siinä esitetyt näkökohdat olisi esitetty oikeudenkäynnissä ennen yksipuolisen tuomion antamista, asiassa ei olisi voitu antaa yksipuolista tuomiota. vaan asian käsittelyä olisi pitänyt jatkaa tai asia olisi ratkaistu tuomiolla.
Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan asia ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla muun ohella silloin, jos vastaaja vetoaa vastauksessaan ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen. Säännöksen esitöiden (HE 15/1990 vp. s. 59) mukaan vastaaja välttyy yksipuoliselta tuomiolta, jos hän esittää kiistämisen tueksi esimerkiksi sellaisen perusteen kuin "velka ei ole syntynyt", " velka on maksettu", "jääkaappi ei toimi", "auto oli korjattu niin huonosti, että se jouduttiin korjaamaan uudestaan" tai "kirjoja ei ole toimitettu". Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2018:62 mukaan kiistämisen perusteelle ei ole tarkoitettu asettaa tiukkoja vaatimuksia, vaan riittävää on, että esitetyillä perusteilla voi olla vaikutusta asian ratkaisemisen kannalta.
A on takaisinsaantihakemuksessa ja sen täydennyksessä kiistänyt maksuvelvollisuutensa ja vedonnut kiistämisensä perusteena muun ohella siihen, ettei hän ollut tehnyt sopimusta saatavat X Suomi Oy:lle siirtäneen V Finland Oy:n kanssa ja että maksupäätteellä tehdyistä maksuista vastaavat niitä tehneet asiakkaat A:n sijaan. Kysymys on sellaisista velkojan ja velallisen asemaan liittyvistä väitteistä, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko A:lla X Suomi Oy:n kanteessaan väittämä maksuvelvo llisuus. Vaikka takaisinsaannin perusteissa on ollut käräjäoikeuden lausumin tavoin epäselvyyksiä, A on maininnut takaisinsaantihakemuksessaan yksipuolisen tuomion muuttamiselle sellaisia syitä, joita ei voida pitää oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla selvästi asian ratkaisemiseen vaikuttamattomina. Käräjäoikeus ei olisi näin ollen saanut jättää takaisinsaantihakemusta tutkimatta.
Käräjäoikeuden päätös takaisinsaantihakemuksen tutkimatta jättämisestä on kumottava ja asian käsittelyä on jatkettava. Oikeusastejärjestys huomioon ottaen tämä voi soveliaimmin tapahtua käräjäoikeudessa.