Hovioikeus: Eläkevakuutus oli käytettävä velkojen suoritukseksi

Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, voidaanko velkajärjestelyn velallinen velvoittaa käyttämään vielä velkajärjestelyn maksuohjelman keston päätyttyä velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen maksuksi sellaiset maksuohjelman keston jälkeen saamansa eläkesuoritukset, jotka perustuvat eläkevakuutukseen, joka ei ole vakuutussopimuksen vakuutussopimuslain 13 §:n 3 momentin mukaisen vakuutuksen takaisinosto-oikeutta rajoittavan ehdon vuoksi ollut realisoitavissa maksuohjelman keston aikana. Velallisen vaatimus eläkevakuutuksen realisointimääräyksen poistamisesta, jolloin maksuohjelmassa realisoitavaksi määrätyn eläkevakuutuksen tilitysvelvollisuus päättyy maksuohjelman päättymispäivään, hylättiin. (Vailla lainvoimaa 13.1.2020)

Vaasan hovioikeus 8.1.2020
Päätös Nro 3
Diaarinumero S 19/342
Ratkaisu, josta on valitettu
Keski-Suomen käräjäoikeuden päätös 20.2.2019 nro 2611
Asia Maksuohjelman vahvistaminen
Valittaja Velallinen
Vastapuolet Velkojat
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 9.3.2020.
"Oikeudenkäynti hovioikeudessa
Valitus
Vaatimus
Velallinen on vaatinut, että maksuohjelman sivulla 2 oleva A-eläkevakuutuksen nro 4000047302 realisointimääräys b) poistetaan, jolloin maksuohjelmassa realisoitavaksi määrätyn A-eläkevakuutuksen tilitysvelvollisuus päättyy maksuohjelman päättymispäivään.
Perusteet
Yksityinen eläkevakuutus on lähtökohtaisesti velkajärjestelyn yhteydessä realisoitavaa omaisuutta. Nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa eläkevakuutus, jonka takaisinostoa koskevat ehdot eivät todennäköisesti täyty maksuohjelman kestäessä, ei kuitenkaan ole realisoitavissa velkajärjestelyn yhteydessä. Maksuohjelman päättymisen jälkeen erääntyvien eläkesuoritusten ei voida enää katsoa kuuluvan velkajärjestelyn tilitysvelvollisuuden piiriin. Maksuohjelman realisointimääräys b) johtaisi siihen, että määrätty maksuvelvollisuus jäisi voimaan epämääräiseksi ajaksi maksuohjelman päättymisen jälkeen, mikä ei voi olla yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (VJL) systematiikan mukaista. Eläkevakuutuksella ei ole pyritty saamaan sijoitustuottoja vaan ainoastaan tukemaan muuten vaillinaiseksi jäänyttä eläkekarttumaa. Realisointimääräys on sen vuoksi Velallisen kannalta kohtuuton.
Vastaukset
Vastauksia ei ole pyydetty.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Velallisella on vaatimukset-kohdassa mainittu A-eläkevakuutus. Maksuohjelmaehdotuksen mukaan eläkevakuutuksen arvo per 17.10.2018 on 8.250,78 euroa. Ennakonpidätyksen, takaisinostopalkkion ja kulujen vähentämisen jälkeen vakuutuksen realisointiarvo on noin 5.725 euroa. Velallinen on ilmoittanut, että eläkevakuutuksen takaisinostoehtojen mukaan takaisinosto on mahdollinen vain, jos Velallinen eroaa aviopuolisostaan, aviopuoliso kuolee, Velallinen on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana vähintään vuoden tai Velalliselle on myönnetty eläkelainsäädännön mukainen eläke pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän osatyökyvyttömyyden perusteella.
Vahvistetun maksuohjelman eläkevakuutuksen realisoimista koskevien määräysten b)-kohdan mukaan, mikäli vakuutuksen takaisinostoehdot eivät täyty eikä velallinen saa eläkettä maksuohjelman keston aikana, ei velallinen vapaudu maksuvelvollisuudestaan VJL 40 §:n 1 momentin perusteella. Tällöin velallisen maksuvelvollisuus säilyy siltä osin, kun sitä ei ole täytetty. Kun velallinen alkaa saamaan eläkettä, tulee velallisen tilittää säästön määrä velkojille sitä mukaa, kun hän saa eläkettä. Eläkettä tulee velallisen tilittää velkojille niin kauan, kuin velallinen saa eläkevakuutuksesta suoritusta.
Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, voidaanko velkajärjestelyn velallinen velvoittaa käyttämään vielä velkajärjestelyn maksuohjelman keston päätyttyä velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojen maksuksi sellaiset maksuohjelman keston jälkeen saamansa eläkesuoritukset, jotka perustuvat eläkevakuutukseen, joka ei ole vakuutussopimuksen vakuutussopimuslain 13 §:n 3 momentin mukaisen vakuutuksen takaisinosto-oikeutta rajoittavan ehdon vuoksi ollut realisoitavissa maksuohjelman keston aikana.
Velkajärjestely on menettely, jonka tarkoitus on järjestää samalla kertaa velallisen kaikki ennen velkajärjestelyn alkamista syntyneet velkasuhteet vahvistamalla hänen maksukykyään vastaava määräaikainen maksuohjelma sellaisin vaikutuksin, että maksuohjelman toteuttamalla velallinen vapautuu tavallisista veloista siltä osin, kuin niille ei maksuohjelmassa kerry suoritusta. Toisaalta velallisen on VJL 5 §:stä ilmenevästi käytettävä velkojen suoritukseksi kaikki ne tulonsa, joita hän ei tarvitse välttämättömiin menoihinsa ja kaiken varallisuutensa, joka ei kuulu hänen perusturvaansa. Näitä molempia velkajärjestelyn keskeisiä periaatteita ei voida täyttää tyydyttävällä tavalla yhtäaikaisesti tilanteessa, jossa velallisen varallisuutta esimerkiksi omaisuuden vallinnanrajoituksen tai, kuten tässä tapauksessa, vakuutuksen takaisinosto-oikeutta rajoittavan ehdon vuoksi ei voida realisoida ja käyttää velkojen suoritukseksi maksuohjelman keston aikana.
VJL 5 §:n 2 momentin viimeisen virkkeen mukaan velallisen on aina käytettävä muu kuin perusturvaansa kuulumaton varallisuutensa velkojensa suoritukseksi. Kuten lainkohdan ilmauksesta ”aina” ilmenee, säännös on ehdoton. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan eläke- ja säästöhenkivakuutusten takaisinostoarvot tai vakuutuksiin perustuvat suoritukset ovat sellaista velallisen perusturvaan kuulumatonta varallisuutta, joka on käytettävä velkojen suoritukseksi siltä osin, kuin velallinen ei tarvitse niitä välttämättömiin elinkustannuksiinsa tai niiden käyttäminen velkojen suoritukseksi olisi kohtuutonta (KKO 2001:89 sekä 2000:60 ja 2000:61). Se, että eläkevakuutus ei ole realisoitavissa ja käytettävissä velkojen suoritukseksi maksuohjelman keston aikana, ei ole peruste arvioida asiaa VJL 5 §:n 2 momentin ehdottomasta sanamuodosta poikkeavasti.
VJL 40 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukaan maksuohjelman keston päättymisestä huolimatta velallisen maksuohjelmassa määrätty maksuvelvollisuus säilyy siltä osin, kuin sitä ei ole täytetty. Maksuohjelman eläkevakuutuksen realisoimismääräyksen b)-kohta on VJL 40 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukainen.
Eläkevakuutuksen arvo ei ole aivan vähäinen ja vakuutuksen realisoinnilla tai vakuutussuorituksen tilittämisellä on merkitystä velkojille. Säästösumma ei toisaalta ole niin suuri, että sen määrääminen käytettäväksi velkojen maksuun vielä maksuohjelman keston jälkeenkin johtaisi kohtuuttomuuteen. v Eläkevakuutus on käytettävä velkojen suoritukseksi.
Päätöslauselma
Valitus hylätään. Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.