Hovioikeus ei sallinut vedota kadonneiksi väitettyihin todisteisiin


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Se seikka, ettei yhtiö olllut löytänyt hallussaan olevia todisteita tai että yhtiön hallussa olevat todisteet olivat joutuneet kateisiin, oli ollut yhtiön omalla vastuulla. Asiassa esitettyyn nähden yhtiö ei ollut saattanut todennäköiseksi, ettei se ollut voinut vedota todisteisiin jo KO:ssa. Käsillä ei ollut myöskään pätevää aihetta sille, että todisteisiin oli jätetty vetoamatta KO:ssa.

Itä-Suomen hovioikeus 30.11.2018
Päätös Nro 632
Diaarinumero S 18/384
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Päijät-Hämeen käräjäoikeus 22.2.2018 nro 2824
Asia Uusiin todisteisiin vetoaminen kilpailukieltosopimusta ynnä muuta koskevassa riidassa
Valittaja A Oy (yhtiö)
Vastapuoli B
Päätökseen ei saa hakea muutosta.
Asian käsittely hovioikeudessa
Vaatimus
Yhtiö on vaatinut, että hovioikeus ottaa uusina todisteina huomioon sähköpostikirjeenvaihdon 14.5.2012 – 25.5.2012, B:n laskun 20.12.2013 ja H 22.5.2013 ppt-esityksen.
Yhtiö oli etsinyt todisteita riita-asian valmisteluvaiheessa käräjäoikeudessa kirjallisista ja sähköisistä tiedostoista ja arkistoista, mutta niitä ei ollut löytynyt. Yhtiö oli huomannut vasta vähän aikaa sitten, että sen medical-liiketoiminnan tiedostoja oli tuhoutunut tai hävinnyt ilmeisesti jo syksyllä 2016. Tiedostot on vasta nyt laajempien etsintöjen avulla löydetty tai saatu palautettua.
Asiakirjoilla on keskeinen merkitys asian ratkaisemisen kannalta. Asiakirjat koskevat B:n asema ja tehtäviä yhtiössä.
Vastaus
B on vastustanut vaatimusta.
Hovioikeuden ratkaisu
Perustelut
Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 17 §:n 1 momentin mukaan valittaja ei saa hovioikeudessa riita-asiassa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa, paitsi jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.
B:n asema ja tehtävät yhtiössä ovat olleet keskeisiä riitakysymyksiä jo käräjäoikeudessa. Kysymyksessä olevat kirjalliset todisteet ovat olleet olemassa jo käräjäoikeuskäsittelyn aikana ja ne ovat olleet koko ajan kantajayhtiön hallussa. Se seikka, että yhtiö ei ole löytänyt hallussaan olevia todisteita tai että yhtiön hallussa olevat todisteet ovat joutuneet kateisiin, on ollut yhtiön omalla vastuulla.
Edellä esitettyyn nähden yhtiö ei ole saattanut todennäköiseksi, ettei se ole voinut vedota todisteisiin jo käräjäoikeudessa. Käsillä ei ole myöskään pätevää aihetta sille, että todisteisiin on jätetty vetoamatta käräjäoikeudessa.
Päätöslauselma
A Oy:n vaatimus uusien kirjallisten todisteiden huomioon ottamisesta hylätään.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot