Hovioikeus ei poikennut vakiintuneesta oikeuskäytännöstä: Puolustajan virhe ei oikeuttanut menetetyn määräajan palauttamiseen

A:n kannalta virhe johti siihen, että hän ei voinut käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Tästä huolimatta oikeuskäytännön mukaisesti A:n puolustajan erehdystä ei voitu pitää oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n tarkoittamana erityisen painavana syynä. Hakemus määräajan palauttamisesta oli siten hylättävä. (Vailla lainvoimaa 3.2.2020)

Rovaniemen hovioikeus 31.1.2020
Päätös Nro 35
Diaarinumero H 20/61
Ratkaisu, jota hakemus koskee
Oulun käräjäoikeus 2. osasto 28.10.2019 nro 147013
Asia Menetetyn määräajan palauttaminen
Valittaja A
Hakemus
A on vaatinut, että hänelle palautetaan menetetty määräaika valittaa Oulun käräjäoikeuden 28.10.2019 julistamasta tuomiosta numero 19/147013.
A on lausunut, että hänen puolustajansa oli inhimillisen erehdyksen vuoksi lähettänyt valituksen käräjäoikeudelle myöhässä. Puolustaja oli erehdyksessä merkinnyt määräpäivän kalenteriinsa virheellisesti. Puolustajan erehdys ei saanut aiheuttaa hänelle oikeudenmenetyksiä.
Hovioikeuden ratkaisun perustelut
Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n mukaan sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään tahi hakea muutosta tai takaisinsaantia taikka ryhtyä muuhun toimeen oikeudenkäynnissä taikka joka muutoin esittää anomuksensa tueksi erittäin painavia syitä, voidaan hakemuksesta palauttaa sellainen määräaika.
Asiakirjoista ja myös A:n hakemuksesta ilmenee, että käräjäoikeus on julistanut ratkaisunsa pääkäsittelyssä 28.10.2019. A ja puolustaja ovat olleet läsnä pääkäsittelyssä. A on ilmoittanut tyytymättömyyttä ratkaisuun määräajassa.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhtenä puolustajan tehtävänä on huolehtia tyytymättömyyden ilmoituksen ja muutoksenhaun hoitamisesta määräajassa. Tässä tapauksessa valitus on jäänyt tekemättä määräajassa asianajaja H:n laiminlyötyä huolehtia A:n puolustajana valituksen toimittamisesta käräjäoikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Oikeuskäytännössä on suhtauduttu kielteisesti määräajan palauttamiseen lainoppineen oikeudenkäyntiavustajan tekemän virheen vuoksi (esimerkiksi KKO 1987:73 ja KKO 2005:109 sekä Itä-Suomen hovioikeus 21.11.2006 numero 1410, Rovaniemen hovioikeus 15.2.2018 numero 54 ja Rovaniemen hovioikeus 11.4.2019 numero 134).
A:n kannalta virhe on johtanut siihen, että hän ei ole voinut käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Tästä huolimatta edellä mainitun oikeuskäytännön mukaisesti A:n puolustajan erehdystä ei voida pitää oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n tarkoittamana erityisen painavana syynä. Hakemus määräajan palauttamisesta on siten hylättävä.